Son Dakika

    Haber Yok

Taslak Tüzük TÜZÜKLER

T  A  S  L  A K

BİRİNCİ KISIM

GENEL İLKELER

1. 1.Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası'nın 70'inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır.

11 Ekim 1975'te kurulan Partinin Genel Merkezi Lefkoşa'dadır. Partinin özel işareti, EK-1'de gösterildiği şekilde ortasında beyaz renkli   "UBP" büyük harfleri bulu­nan turuncu renkli 16 büyük 16 küçük ışın yayan güneş'tir.

 

2. Ulusal Birlik Partisi'nin amaçları şunlardır:

(1)                     Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün­lüğünü sağlamak, kalıcı bir anlaşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinden hareket edilmesini desteklemek;

(2)                     Cumhuriyet Anayasası'nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin tüm kurum­larıyla sürdürülebilmesini sağlamak;

(3)                     Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yol­larla sağlamak, her alanda ve evrensel ölçüde geliştirmek;

(4)                     Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağ­daşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyulanları korumak ve işsizliği önlemek;

(5)                     Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve Bireyler arasında ayrıcalıksız bir toplum yaratmak;

(6)                     Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti­ni gerçekleştirmek;

(7)                     Yurttaşların yerinden yönetime katılımını, doğrudan temsilini ve idare etmesini sağlamak temel görevlerindendir.

(8)                     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dünya devletleri ailesinin saygın, güve­nilir, geleceğinden emin, onurlu saygın­lığından hiçbir koşul altında ödün ver­meyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek. Ancak, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda iki halkın egemenliği, siyasal eşitliği ve iki kesimlilik temelinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceği, Avrupa Birliğinin birincil hukuku kabul edilecek bir anlaşma olanağı çıkması halinde bunu desteklemeyi görev sayar.

 

(9)         Kıbrıs Türk Halkı'nın, Türk Ulusu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle gerçeğini kabul ederek, Türk Ulusu'nun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile devlet düzeyinde ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek. ve her konuda bütünleşmek.

(10)     Bölgesel ve Küresel gelişmeleri değerlendirerek, değerlerimize bağlı, ilkeli ve kararlı politikaları benimsemek,

 

5.      Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü'nün 4.  maddesinde öngörülen koşulları taşıyan kişiler, aşağıdaki şekilde partiye kaydedilir:

 

(1)   Partiye üye olmak isteyen kişi, üç dört örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak otur­duğu, veya sürekli işyerinin bulunduğu veya oy kullandığı sandıkta Mahalle veya Köy Örgütü Yönetim Kurulu’na veya İlçe Başkanlığı’na başvurur.

(2)   Mahalle veya Köy Örgütü Yönetim Kurulu başvurma belgesinin bir örneği­ni dosyasında saklar, diğer iki örneği birlikte onbeş gün içinde onay için bağlı bulunduğu ilçeye gönderir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu

a)      Kabul eder,

b)     Reddeder,

c)      Koşullu kabul eder.

Başvurunun onaylanması halinde bir kopyasını kütüğe (Üye Kayıt Defteri'ne) ikinci kopyasını bilgi işlem merkezine işlemek üzere Parti Genel Merkezi'ne gönderir.

(3)         Durumu yürürlükteki yasa ve Parti Tüzüğü kurallarına uygun görülen kişi, Mahalle veya Köy Örgütleri Yönetim Kurulları tarafından Partiye kaydedilir.

(4)         Partiye kayıt istemi doğrudan doğruya İlçe Yönetim Kurulu'na veya istisnai durumlarda Genel Merkez’e  yapılması halinde  kurulca üyelikleri uygun görülenler  ilgili  Mahalle ve Köy Örgüt Yönetim Kurulu'na kayıtları yapılmak üzere duyurulur.

(5)         Üyelik için yapılan müracaatların ka­bulü veya reddi hakkında, Mahalle veya Köy Örgüt Yönetim Kurulları müracaat eden kişiye ve İlçe Yönetim Kurulu'na on beş gün içinde yanıt vermek zorun­dadır.

(6)           Müracaat eden kişi başvurusunun reddihalinde, bağlı bulunduğu İlçe'nin Yönetim Kurulu'na veya Merkez Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. İlçe Merkez Yönetim Kurulu, ilçe yönetim kurulu, ilgili Mahalle ve Köy Örgüt Yönetim Kurulları ile istişarede bulunur. İlçe Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı kesindir.

(7)    Seçme ve seçilme hakkı için ilan edilen ilk kongre tarihinden en az altmış gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır.

 

8.    (1) Partiden ayrılmış olanların yeniden Parti Üyeliği'ne kabulü, İlçe Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi ve Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile mümkündür. İlçe Yönetim Kurulu tavsiye kararı verme­den önce Mahalle veya Köy Yönetim Kurulu'nun görüşünü alır. Yasal zorun­luluklar sonucu partiden ayrılmış veya herhangi bir nedenle üyelikleri sona ermiş olanlar, partiye üye olma engeli ortadan kalkmış olması halinde kayıt­larının yenilenmesini veya yeniden parti üyeliğine kabul edilmesini ilgili Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu'ndan is­teyebilir. Bu takdirde İlçe Yönetim Kuru­lu'nun görüşleri alındıktan sonra kayıt­ların yenilenmesi veya yeniden parti üyeliğine kabul için Parti Merkez Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur. Bu konu­da Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

 

(2) Ancak; Partiden ayrılmış olanların Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, partili Muhtar veya Aza, Parti Meclisi Üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri,  Merkez Denetçileri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe veya Merkez Örgütleri'nde görev almış kişi­ler olması halinde, bu kişilerin yeniden üyeliğe kabulü bağlı bulundukları İlçe Yönetim Kurulu'nun görüşleri alındıktan sonra Parti Merkez Yönetim Kurulu ya da Genel Başkan’ın kararı ile, Merkez Yönetim Kurulu ve Meclis Grubu’nun ortak kararı ile mümkündür. Alınacak bu karar kesindir.

 

16.    Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi Üyeleri, Merkez Denetçiler, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İlçe Gençlik Kolları Başkanları,  İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Denetim Kurulu Üyeleri, İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri ve Örgüt Başkanlarının görev süreleri üst üste beş Olağan Kurultay ile sınırlıdır. Ancak bu süreyi tamamlayanlar ilk yapılacak parti yetkili kurullar seçimlerinden sonraki seçimlerde yeniden aday olabilirler. Parti Genel Başkanının Başbakan olması halinde, Başbakanlığı süresince üst üste beş Olağan Kurultay sınırlamasına bakılmaksızın Olağan Kurultayda aday olabilir.

 

17.    (1) Parti Örgütü, mülki idare bölümlerine ve muhtarlık sayısına paralel olarak kurulur. Partinin Merkez Örgütü Lefkoşa'da bulunur. Köy veya Mahalle Örgütü bağlı bulunduğu İlçe Örgütü'ne, İlçe Örgütü de Merkez Örgütü'ne bağlı olarak çalışır.  Ancak; mülki idare bölümlerinin içinde de,   gereksinme duyulması halinde Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yeni İlçe veya Örgütler oluşturulabilir. Böyle bir halde, oluşturulacak İlçe veya Örgütlerin örgütsel sınırları belirtilir.

 

(Ayrıca, yeni oluşturulacak İlçe veya örgütlerin, bağlı bulunduğu mülki idare bölümünü, Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu ve diğer kademelerde sahip olduğu temsiliyet oranının yeni ilçe ve örgütlere dağılımı da kararlaştırılır. (25.12.2004 tarihli XV. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(2)          Yerel seçimlerde aday göstermeyen örgütler bir üst örgüt veya organ seçimine katılamaz. Ancak, İlçe Başkanı'nın bilgisi dahilinde ve Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ile Yerel Seçimlere katılmayan örgütler bir üst örgütün veya organın seçimine katılır.

(3)      Belediye hudutları içindeki tüm örgütler (Ana örgüt, Kadın ve Gençlik Kolları) en az %50'si kongrelerini yapmazsa, bu örgütler bir üst organ ve/veya örgüt seçimine katılamaz.

                          

İKİNCİ BÖLÜM

 

KURULTAY

 

18.  Kurultay, seçilmiş üyelerle doğal üyelerden oluşur. Ancak doğal üyeler ayrıca seçilmiş Kurultay üyesi Parti Delegesi olamazlar.

(1) Seçilmiş Üyeler:

a)              İlçe Başkanları ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri,

b)      Bu tüzük kuralları çerçevesinde köy ve veya mahalle veya Sandık kongrelerince sap­tanan kurultay Parti Delegeleri, sandık seçim performans delegeleri ve kontenjan delegeleri

c)      Köy veya Mahalle Örgüt Başkanları,

d)     İlçe Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri,

e)              Köy ve Mahalle Kadın ve Gençlik Kolları'nın kendi ilçe kongrelerinde seçecekleri tüm Örgüt Başkanları Yüksek Seçim Kurulu'nun ilçelerde göstereceği milletvekili sayısı kadar Kadın ve Gençlik Kolları Örgüt Başkanları

f)       Merkez ve İlçe Denetçileri,

g)      Yüksek Disiplin Kurulu ve İlçe Disiplin Kurulu üyeleri.

(2) Doğal Üyeler:

a)      Genel Başkan,

b)      Seçilmiş Milletvekilleri,

c)      Seçilmiş Belediye Başkanları,

d)     Seçilmiş Partili Belediye Meclis üyeleri,

e)      Parti Meclisi'nin doğal atanmış ve seçilmiş üyeleri.

f)       Parti üyeliği devam eden eski Genel Başkanları

g)      Parti üyeliği devam eden parti kurucuları herhangi bir nedenle sona ermemiş Parti Kurucuları,

h)      Partili Köy veya Mahalle Muhtarları.

27.              (1) Genel Başkan’ın,   Parti Meclisi’nin, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Merkez Denetçileri'nin seçimleri Parti içerisinde yapılacak tüm seçimlerin oylama işlemi elektronik ve/veya bilgisayar destekli ve/veya gizli oy ve açık tasnif                esasına göre yapılır.

(2)       Kurultay'da yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri, organlara göre ayrı ayrı olmak üzere, tek liste veya ayrı lis­teler halinde Başkanlık Divanı'nca yeteri kadar düzenlenerek, partiye ait Genel Merkez mühürü ile mühürlenir ve Başkan ile Başkan Yardımcısı tarafın­dan imzalanır.

 

(3)       Elektronik ve/veya Bilgisayar destekli ve/veya altıncı fıkradaki kurallar uygulanır. Oylama yapılması halinde, başkanlık divanınca sayım işlemini programlayıp yönetmek üzere tarafsız kurumlardan destek alınır.

 

(4)       Kurultay'da yapılacak seçimlerde delegeler, ad çekme yolu ile belir­lenecek ilçeden başlamak üzere, çağrı sırasına göre kendi oylarını kullanırlar.

(5)       Oy pusulalarına, seçimi yapılacak organların gerektirdiği üye sayısı kadar ad yazılır. Oy pusulasında gerekli üye sayısından az veya fazla yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır. Ancak adaylık kesinleştikten sonra kendi arzusu ile veya herhangi bir nedenle adaylıktan çekilen veya çekilmiş sayılan adaya oy verilmesi halinde o oy pusulası geçersiz sayılmaz.

(6)       İster basılı, ister el ile yazılmış olsun üzerinde düzeltme ve değişiklik yapılan oy pusulaları geçersizdir. Oyların sayıl­ması için her ilçeden birer delege seçilmek suretiyle Kurultay Divan Başkanı'nın başkanlığında divan üyelerinin de katılması ile "Tasnif Komisyonu" kurulur.

(7)       Sayım ve döküm herkese açık ve ara verilmeden yapılır. Sayım ve döküm sırasında eşit oy çıkarsa ad çekilerek sıra numarası saptanır. İlgililer, sayım ve döküm sonuçlarının ilanından başlayarak iki gün içinde Kurultay Başkanlık Divanı'na itiraz edebilirler. Başkan derhal Tasnif Komisyonu üyelerini toplantıya çağırarak itirazı görüşür ve iki gün içinde kararını, itiraz sahibine yazılı olarak duyurur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ GENEL BAŞKANI

 

29.(1)Parti Genel Başkanı, Kurultayca gizli oyla seçilir.

     (2) Parti Genel Başkanı seçiminde iki aday varsa, oylamaya katılan Parti Delegelerinin en çok oyunu alan aday Parti Genel Başkanı seçilir. ve üye Parti Delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.

     (3) İlk turda ikiden fazla aday varsa oylamaya katılan Parti Delegelerinin salt çoğunluğunu alan aday Parti Genel Başkanı seçilir. İlk turda salt çoğunluk sağlana­mazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında bir hafta sonra yinelenir ve ikinci tur oylamaya gidilir. Bu takdirde en çok oy alan aday Parti Genel Başkanı seçilir.

(4) Parti Genel Başkanlığına;

(a) En az bir önceki olağan kurultayda oy verme/veya oy kullanma hakkını kazanmış olanlar

(b) Milletvekillerinden son Milletvekilliği Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi listesinden seçilmiş olanlar

(c) Belediye Başkanlarından ve/veya Belediye Meclis Üyelerinden Yerel seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden Belediye Başkanı ve/veya Belediye Meclis Üyesi seçilmiş olanlar aday olabilirler.

(5) (a) Parti Genel Başkanlığı'na aday olacakların Kurultay zamanından tarihinden  48 saat en az otuz gün önce Parti Merkez Yönetim Kurulu'na aday olduklarına dair yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

Parti Genel Başkanı'nın görev süresi seçildiği tarihten başlayarak bir sonraki olağan kurultay tarihine kadar devam eder.

 

(b) Genel Başkan’ın görevi üst üste beş Olağan Kurultay ile sınırlıdır. Ancak Genel Başkan Başbakan ise yapılacak ilk kurultayda aday olabilir. Kazanması halinde göreve devam eder. Başkanlık süresi 5 Olağan Kurultayı aşması halinde Başbakanlık makamında bulunduğu sürece Kurultayda aday olabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

PARTİ MECLİSİ

 

31.    Parti Meclisi aşağıdaki şekilde oluşur:

(a)          Genel Başkan

(b)          Kurultayca veya İlçe Kongrelerince seçilecek 70 üye. Seçimin hangi yöntem ile yapılacağı Parti Genel Başkanı’nın önerisi ve Parti Meclisi’nin onayı ile olur. Seçilecek 50 üyenin İlçelere dağılımı, en son Milletvekilliği seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nca ilçeler için belirlenen sayılar esas alınarak sap­tanır. Parti Meclisi’ne Lefkoşa İlçesinde 3, Gazimağusa 3, Girne 2, İskele 1 ve Güzelyurt’tan 1 olmak üzere toplam 10 Kadın ve 10 Genç seçim yolu ile girer.  Kadın ve Genç Kota sayıları tamamlanmadığı durumlarda Parti Genel Başkanı önerisi ve Parti Meclisi’nin onayı ile tamamlanır.

(c)           Parti Meclis üyeleri üst üste 5 Olağan Kurultay süresince aday olup seçildiği takdirde görev yapabilir. Ancak bu süreyi tamamlayanlar ilk yapılacak Parti Meclisi seçimlerinden sonraki seçimlerde yeniden aday olabilirler. Parti Meclisine Seçilen Parti Meclisi Üyeleri partinin delegeleri tarafından seçilir.

(d)          Partili Milletvekilleri ve Bakanlar

(e)          Tüzükte aksine herhangi bir kural olup  olmadığına bakılmaksızın    yirmi yıl ve üzerinde Genel Başkanlık yapmış olanlar, (…12.2006 tarihli XVI. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(f)            Partili İlçe Başkanları

(g)          Partili Belediye Başkanları

(h)          Genel Başkan, Parti Meclisi üyeliğine aday   olmayan parti üyeleri arasından yedi Kontenjan Üye atayabilir. (….12.2006 tarihli XVI. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(i)             Kadın Kolları Genel Başkanı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı (...12.2006 tarihli XVI. Kurultay Kararı ile değişiklik)    

 

34.  (1) Parti Meclisi en az ayda Üç bir kez toplanır. Parti meclisi üye tam sayısının salt  çoğunluğu  ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı takdirde 30 dakika ara verilir, yine salt çoğunluk tamamlanmadığı takdirde hazırda bulunan Parti Meclisi üyeleri ile toplantı açılır ve karar alınabilir.

Ancak üye tam sayısının he­saplanmasında 36. maddenin (2). fıkrasının öngördüğü kurallar saklıdır. Her toplantı sonunda gelecek toplan­tının gün, yer ve saati saptanır.

(2) Genel Başkan veya Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde veya Parti Meclisi üyelerinin en az dörtte birinin yazılı istemi halinde Parti Meclisi toplantıya çağrılabilir

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PARTİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

37.(a) Parti Merkez     Yönetim Kurulu, Parti'nin Genel Yürütme ve Yönetim Organı'dır. Parti Merkez Yönetim Kurulu, Parti Genel Başkanı’nın başkanlığında Parti Genel Sekreteri ile seçilmiş aşağıdaki üyelerden oluşur. Ancak Genel Başkan buna ilaveten 2 kontenjan üye atayabilir.

Tüzükte aksine    herhangi bir kural olup       olmadığına bakılmaksızın yirmi yıl ve üzerinde Genel Başkanlık yapmış            olanlar, (25.12.2004 tarihli XV. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(b) Parti Meclisince seçilecek üyelerinin İlçelere dağılımı şöyledir; Lefkoşa: 3, Güzelyurt: 2  Gazimağusa: 3,  Yeni İskele: 1, Girne: 2, Üye ile temsil edilir.

(c) Seçilmiş Parti Milletvekillerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci

(d) Seçilmiş Partili Belediye Başkanlarının kendi aralarından seçeceği bir temsilci

(e) Parti Meclisi’nin seçeceği bir Kadın Parti Meclisi Üyesi

(f) Parti Meclisi’nin seçeceği bir Genç

Parti Meclisi Üyesi Parti Merkez Yönetim Kurulunda görev alır.

 

38.  Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

(1)               Parti Örgütü'nü Parti tüzük ve yönet­meliklerine uygun olarak örgütler, çalış­malarını denetler, gerekli gördüğü yer­lere bu amaçla müfettiş görevlendire­bilir.

(2)               (a) Parti Örgüt kademeleri,  kademe sırasına göre bu Kurula bağlıdır. Parti Merkez Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluğunun gereği olarak, gerekli gördüğü hallerde, bu kademelerin görev ve yetkilerini re'sen kullanabilir. Parti'nin temel örgütü Parti'nin tüzük ve yönet­meliklerinin öngördüğü şekil ve koşullar dışında ve bu kuralların ön görmediği bir sonuç ve duruma göre karar alamazlar.

(b) Aldıkları takdirde, Parti Merkez Yönetim Kurulu, parti Meclisi'ne karşı sorumluluğu üstlenerek ve gerekçelerini belirterek bu tür karar­ları uygulatmamak yetkisine sahip­tir.

(3)             Gerekli gördüğü ilçelerde ayrıca köy veya mahalle örgütleri kurulmasına ve geliştirilmesine karar verir.

(4)             Genel Politikada karşılaşılan yeni durumları ve gelişmeleri zamanında ve sürekli olarak değerlendirerek gerekli kararları alır ve uygular.

(5)             Gerekli gördüğü takdirde partinin mil­letvekilleri ile ortak toplantılar yapar.

(6)             Parti Tüzüğü'nün öngördüğü Yönetme­likleri hazırlar ve Kurultay ile Parti Meclisi kararlarını uygular.

(7)             Bu Maddenin 3, 4 ve 5’inci fıkralarıyla ilgili yapılan görüşmeler ve alınan kararlar ilk toplantıda Parti Meclisinin bilgisine getirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SANDIK, KÖY VEYA MAHALLE VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI

 

45.  (1)    Sandık, Mahalle veya, Köy ve İlçe Yönetim Ku­rulları, kendi kademe kongreleri tarafın­dan seçilirler.

(1)                     Mahalle veya Köy Yönetim Kurulu örgüt başkanıyla birlikte on bir üyeden,  İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı, İlçe Kadın Kolları Başkanı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte on üç üyeden oluşur.

(2)                     Partiden geçici çıkarma cezası almış olanlar Yönetim Kurullarına seçile­mezler. Mahalle veya Köy ve İlçe Yönetim Kurulları'na ancak o Mahalle veya Köy ve İlçede sürekli oturanlar veya daimi işyeri orada bulunanlar seçilebilirler.

(3)                     Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları İlçe Yönetim Kurulları'nın, Köy/Mahalle Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ise Köy/Mahalle Yönetim Kurulları'nın görev süresince doğal üyesi sayılırlar.

45.  (1)     Köy veya mahalle başkanının seçimi ve Yönetim Kurulu’nun oluşumu bu tüzüğün 60. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

(2)                     Partiden geçici çıkarma cezası almış olanlar, köy veya mahalle başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilemezler.

 

 

47. (1)     Mahalle veya Köy Örgüt Başkanı, kendi Örgüt Kongresi tarafından bu tüzükte gösterilen esaslara uygun olarak Köy veya Mahalle Kongresi kendi bölgesindeki partiye kayıtlı üyeler tarafından seçilir.

Mahalle veya Köy Başkanı, partinin Mahalle veya Köy sınırları içerisindeki tem­silcisi olup parti çalışmalarının yürürlük­teki mevzuat, parti programı, tüzük, yönetmelik, Parti Genel Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı'nın genelgeleri doğrul­tusunda yürütülmesi ile görevli ve sorumludur.

Başkanın bulunmadığı hallerde başkan adına görevi başkan yardımcısı yürü­tür.

(2)                    Yönetim Kurulları, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarında görev bölümü yaparak bir başkan yardımcısı ile bir sekreter üye seçerler.

 

(3)                    Başkan Yardımcısı, Başkanın yardımcısıdır ve onun tarafından verilen görevleri yürütür. Başkanın bulun­madığı hallerde onun yetkilerini kul­lanır.

 

(4)                    Sekreter üye, Parti tüzük ve yönet­melikler uyarınca tutulması gereken defterleri, kayıt ve dosyalan tutar. Yönetim Kurulu kararlarını deftere yazar ve üyelere imzalatır. Yönetim Kurulu'nun hesap işlerini tutar.

 

(5)                    Başkan ve Sekreter üye, harcamaların yönetmelik ve kurul kararlarına uygun­luğundan birlikte sorumludurlar.

 

46.                                        (1)  İlçe Başkanı, İlçe Kongresince üye tam sayısının salt çoğunluğu  ile ve gizli oyla seçilir

(2)                                          İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında yenilenir ve ikinci tur oylamaya gidilir. Bu takdirde en çok oy alan aday İlçe Başkanı olur.

 

(3)                                          Aday tek olduğu hallerde seçim yapılmaz.

 

(4)                                          Milletvekillerinin İlçe Başkanlığı’na aday olabilmeleri parti Merkez Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

 

(5)                                          İlçe Başkanı,  bağlı bulunduğu ilçe sınırları içerisinde partiyi temsil eder. 

 

(6)                                          İlçe Yönetim Kurulu'nun görev ve yet­kilerinin yürütülmesinden sorumlu olup Yasa, Parti Tüzüğü ve Yönetmelikleri'nin gereklerini, Parti Meclisi, Parti Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Genel Başkanlığının kararlarını yerine getirmek; kendi kademe kongresinin kararlarını uygulamak, bağlı olduğu örgütü denetlemek ve aralarında işbir­liği ve koordinasyon sağlamakla yetkili ve sorumludur.

 

(7)                                          Her İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Asbaşkanı’nı kendi Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla seçer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KÖY VEYA MAHALLE KONGRELERİ

 

50. (1)  Sandık, Mahalle veya Köy Kongreleri, Köy veya Mahalle  örgütlerinde kayıtlı partililerden oluşur.

 

(2)   Parti üst yöneticileri, partili milletvekil­leri ve Bakanlar kongrenin onur üye-sidirler, oy kullanamazlar.

 

(3)         Sandık Kurulu,  Parti Delegeliği, Mahalle veya Köy Örgüt Başkanlığı'na aday olacak üyeler, Kongre tarihinden kırk sekiz saat önce bağlı bulundukları İlçe Başkanlığı'na veya Parti Genel Merkezi'ne yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

 

51.      Sandık, Köy veya Mahalle kongreleri en geç iki yılda bir yapılır. Her kademe kendi kong­resinin tarihini, çevrenin özelliğini de göz önünde bulundurarak ve üst kade­menin görüşünü alarak saptar. Ancak bütün sandık, köy ve mahalle kongreleri, Kurultay'dan bir ay Önce tamamlanır. 58. madde uyarınca itiraza uğramış kongre­lerde bu süre aranmaz.

 

52.  (1) Kongrelerde toplantı yeter sayısı, kong­re üye tam sayısının salt               çoğunluğudur.

 

(2)   İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunmazsa, kong­re yarım saat ertelenir. Bu sürenin sonunda toplantıya katılanlarla kongre yapılır.

 

53.        Olağanüstü Kongre Köy veya Mahalle örgütlerinde kayıtlı partililerin onda beşte biri tarafından İlçe Başkanlığı'na yapılacak yazılı ve imzalı müracaat üzerine en geç bir ay içerisinde toplanır.

              Olağanüstü toplantılarda, seçim yapıla­bilmesi için, kongrenin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanması koşuldu.

 

54.        Kongrelerin üye tam sayısı, partili üyelerin toplamıdır. Üyelerin saptanmasında, o sandık, köy veya mahalledeki Merkez Yönetim Kurulu Tarafından Onaylanmış üye kayıt defteri esas alınır.

 

    55. (1)  Kongre, ilgili ilçeden seçilmiş bir mil­letvekili veya İlçe Başkanı veya İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafın­dan açılır.

(2)         Başkanlık Divanı, sandık, Köy veya Mahalle örgütlerinde kayıtlı üyelerden veya toplantıya katılan partili görevlilerden seçilecek bir başkan ve iki katipden oluşur.

(3)   Başkanlık Divanı, kongre tutanaklarını üç adet olarak hazırlar. Bir adedini yeni seçilen örgüt başkanına, diğer ikisini ise örgütün bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na (Birisi Genel Başkanlığa verilmek üzere) verir.

(4)   Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongreleri İlçe Başkanı’nın görevlendi­receği Gençlik ve Kadın Kolları İlçe Başkanı veya Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nun bir üyesi tarafın­dan yapılır.

 

60.                              Köy veya Mahalle, İlçe Delegesi sayısı,
yapılan son genel seçimlerde o köy veya
mahallede partinin aldığı her yirmibeş oya
kadar bir delege esasına göre saptanır
Artan oylar, onüç ve daha fazla olması halinde tama iblağ edilir.

 

(1)    Sandık Kurulu: Örgüte bağlı Parti Üyeleri tarafından seçilen en az bir kadın ve bir gençlik kolları temsilcisi olmak üzere en az 4 kişiden oluşur.

 

(2)    Sandık sorumlusu, seçimde kadın ve gençlik kolları temsilcileri dışında en çok oy alan kişi olur.

 

(3)    Seçim bölgesinde birden fazla sandık olması halinde, sandık sorumluları kendi aralarında Mahalle ve/veya Köy Örgüt Başkanını seçerler.

 

(4)    Oyların eşitliği halinde İlçe Yönetim Kurulu Karar verir.

 

(5)    Köy veya mahalle Yönetim Kurulları o mahalle veya köy sandık kurullarının toplamından oluşur.

 

61.              (1) Kurultay Dört kişilik  Sandık Kuruluna ilaveten Sandık Performans Delege sayısı, son genel seçim­lerde, partinin köy veya mahalle  Sandık birim­lerinde almış olduğu geçerli oylardan her yüz % 40 ve üzeri oya kadar bir 1, sonraki her % 5 ilave oya ilave 1 delege esasına göre saptanır ve mevcut sandık kuruluna ilave edilir. Sandık Delegeleri o sandığın seçmen listesinde yer almak zorundadır. Sandık Parti Delegeleri bağlı bulundukları örgütün üyeleri tarafından seçilir. Sandığın bağlı olduğu seçmen listesinde yeterli sandık delegesi bulunamazsa Örgüt Başkanı eksik sandık delegelerinin bulunduğu seçmen listesini İlçe Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu liste İlçe Yönetim Kurulu tarafından Genel Merkez’e sunulur, kesin kararı Parti Merkez Yönetim Kurulu verir.

Artan oylar elli sayısından bir fazla olması halinde tama iblağ edilir.

(2) Genel Başkanın önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Milletvekili toplam sayısı kadar Delege atanabilir. Atanacak delegelerin İlçelere dağılımı, en son Milletvekilliği seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nca İlçeler için belirlenen sayılar esas alınarak sap­tanır. Yüksek Seçim Kurulu aksine dağılım yapmadıkça; Lefkoşa İlçesinde 16, Gazimağusa 13, Girne 9, İskele 6 ve Güzelyurt’tan 5 olmak üzere toplam 50 delege Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile atama yolu ile girer.    

 

75.              (1)Yüksek Disiplin Kurulu,   Kurultayca Parti Meclisi’nce seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süreleri üst üste beş olağan kurultay ile sınırlıdır.

 

(2) Yüksek Disiplin Kurulu,  birinci derecede aşağıda belirtilen parti üyelerinin disiplin suçlarına bakar:

 

a)                                                 Parti Meclisi'nin Kurultayca seçilmiş üyeleri ve Merkez Denetçileri;

b)        Milletvekili olmamaları halinde Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yardımcıları, Mali İşler Sorumlusu ve Parti Merkez Yönetim Kurulu üyeleri;

c)         İlçe Yönetim Kurulları'nın başkan ve üyeleri, İlçe Denetçileri ve Belediye Başkanları;

d)   İlçe Disiplin Kurulu üyeleri;

e)         Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri.

 

(3) Yukarıda (2). Fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin milletvekili olması halinde disiplin işlemlerine Ortak Disiplin Kurulu bakar.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu, Parti Meclisi'nce disiplin işlemine Gerek görülen üyeler hakkında gerekli disiplin soruşturmasını yapar ve karara bağlar.

(5) Yüksek Disiplin Kurulu'nun başkan ve üyeleri, kendileri hakkındaki soruştur­ma, müzakere ve kararlara katıla­mazlar. Bu durumda olanların yerine, sadece o işlemlere mahsus olmak üzere, sırayla yedek üye alınır.

 

88.(1) İlçe Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 

(a)      İlçenin partili Milletvekilleri  Bakanları,

(b)      İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üye­leri,

(c)               İlçe Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İlçe Denetçileri.

(d)             İlçeye bağlı Köy veya Mahalle Örgüt Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

(e)               İlçenin partili Belediye Başkanları,

(f)                İlçenin üyeliği devam eden eski Bakanlar ve Milletvekilleri ile partili eski İlçe Başkanları,

(g)              İlçenin üyeliği devam eden Eski Belediye Başkanları

(h)      Kongreleri yapılmış ilçeye bağlı Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri.

(i)        İlçenin Parti Meclisi Üyeleri,

 

 

(2) İlçe Kurulu'nun toplantıya çağrılması, toplantının gündemi ve çalışma yönte­mi, İlçe Yönetim Kurulu'nun hazırlaya­cağı program çerçevesinde yapılır.

 

SEKİZİNCİ KISIM

 

TEFTİŞ VE DENETİM

 

91.(1)     Partinin hesap işlerini,  teftiş ve Denetlemesini yapmak  üzere Merkez ve İlçelerde iki asil ve iki yedek Denetçi bulundurulur. Merkez Denetçileri'ni Kurultay, İlçe Denetçileri'ni de kendi kongreleri seçer. Görev süreleri üst üste beş olağan kurultay ile sınırlıdır.                              

(2)                     Denetçiler, ana yönetim birimi ve yardımcı kolların gelir ve giderlerini sürekli olarak denetler ve görüşlerini ilgili yönetim kuruluna bildirirler.

(3)                     Merkez Denetçileri,. Kurultay'a İlçe Denetçileri de İlçe Kongreleri'ne bütçe uygulamalarıyla ve kesin hesapla ilgili rapor verirler.

DOKUZUNCU KISIM

MALİ KURALLAR VE PARTİNİN GELİRLERİ

 

93. (1) Ulusal Birlik Partisi’nin gelirleri şunlardır:

(a)           Parti üyelerinden, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu, Milletvekilleri ve delegelerden alınan giriş aidatı ile yıllık veya aylık aidat; tahsili yönetmelikçe düzenlenir.

(b)      Milletvekili aday adaylarından alı­nacak özel aidat; bu aidatın miktarı ve ödeme şekli yönetmelikte göste­rilir.

(c)      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu kararı uyarınca partili milletvekillerinden alınan aidat;

(d)      Parti bayrağı, rozeti ve benzeri satışlardan sağlanacak gelirler, parti yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartlarıyla parti defter, mak­buz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığı elde edilecek gelirler;

(e)          Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun izniyle düzenlenen balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler;

(f)       Partinin düzenlediği piyango gelir­leri;

(g)      Parti mal varlığından elde edilen gelirler;

(h)      Yasalara göre, Devletçe sağlanan yardımlar,

(i)        Parti lokallerinin işletmesinden elde edilen gelirler;

(j)        Bağışlar,

(k)      Krediler.

(2)   Yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen gelirlerin miktar ve ödeme usulü yönetmelikle saptanır.

 

94.(1) Partinin Genel Merkezi ile İlçe, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları, sağladıkları gelirleri makbuz karşılığın­da tahsil ederler. Gelir makbuzları, Parti Merkez Yönetim Kurulu'nca bastırılır. Örgüt kademelerine gönderilen mak­buzların seri ve sıra numaraları Mali İşler Sorumlusu'nca (Sayman) ayrı bir deftere kaydedilir. Örgüt kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlardan dolayı Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'na sorumludurlar.

(2)   (a) Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Koçanlarda gelirin sağlan­dığı kimsenin adı, soyadı, adresi ve makbuzu düzenleyen parti görev­lisinin adı, soyadı, partideki görevi ve imzası açıkça gösterilir.

(b) Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi beş yıldır.

 

ONBİRİNCİ KISIM

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

 

105. (1)  İlçe Örgütlerinde, partili kadın üyeler­den Kadın Kolları ve partili genç üyelerden Gençlik Kolları kurulur. Bu kurulların seçimi kendi kollarındaki partili üyelerce yapılır.

 

(2) Kadın ve Gençlik Kolları, Parti Örgütü'ne paralel yardımcı örgüt olarak çalışır.

 

(3) Kadın ve Gençlik Kolları'nın kuru­luşu, çalışma yöntemleri, ana yöne­tim birimi ile ilişkileri ve denetimleri bu tüzüğe tabi olarak "UBP Kadın ve Gençlik Kolları yönetmeliği" ile    düzenlenir.

 

ONİKİNCİ KISIM

 

SEÇİMLERE KATILMA VE ADAYLARIN SAPTANMASI

 

106.     Partinin her kademesindeki organı, Siyasal Partiler Yasası'nda ve bu tüzükte gösterilen koşulları her türlü seçimlerde yerine getirmekle zorunludurlar. Genel veya Mahalli seçimlere bütün yurt çapın­da katılmama kararını ancak Kurultay verebilir. Bir kısım Gerekli görülen Belediye’de Köy veya Mahalle'de seçime katılmama kararını ise Parti Meclisi verebilir.

 

107.(1)  Milletvekilliği Aday Seçimi, aday sıralaması ve Belediye Başkan Adayı Seçimi Parti Meclisi’nin alacağı bir kararla uygun göreceği başka bir yöntem belirlenmemesi halinde, İlçe'nin İlçe Kongresi delegelerinin ön seçimi ile yapılır ve ön seçimin nasıl yapılacağı bir yönetmelik ile düzen­lenir. (25.12.2004 tarihli XV. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(2)   Genel Başkan'ın Lefkoşa Seçim Bölgesi için (3) Güzelyurt Seçim Bölgesi için (1) Gazimağusa Seçim Bölgesi için (3) İskele Seçim Bölgesi için (1) Girne Seçim Bölgesi için       (2) Kontenjan Adayı gösterme ve sırasını belirleme yetkisi vardır.

 

(3)   Genel Başkan, Milletvekillerinin aday adaylıklarını veto edemez. Ancak Milletvekili dışında aday adayı olmak isteyenlerin adaylıklarını Genel Başkan veto edebilir.

 

(4)   Bir Milletvekili adayı 15 yıl arka arkaya seçilmesi ve/veya Milletvekilliği görevini ifa etmesi halinde bir dönem ara vermek şartı ile yine aday olabilir. Ancak seçildikleri herhangi bir yasama döneminde erken genel seçim olması halinde son bir kez daha aday olup seçilebilirler. Genel Başkan için bu tüzüğün 29’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (b) bendi uygulanır.

 

108.      Belediye Başkan ve Belediye Meclis Üye­likleri ile Muhtar ve İhtiyar Heyeti adayları, Ulusal Birlik Partisi Yerel Seçimler Aday Yönetmeliği'ne uygun olarak saptanır.

 

 

117. (a)   UBP XVI. Olağan Kurultay’ında Sayın Dr. Derviş Eroğlu Parti’nin Lideri ilan edilir, yaşamı boyunca Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun Doğal Üyesi’dir. (..12.2006 tarihli XV. Kurultay Kararı ile değişiklik)

(b)    Bu tüzükte bulunmayan ve geçmişte kurultaylarda alınmış kararlar tüzüğün yürürlüğe girmesiyle ortadan kalkar.

 

(c)    Bu Tüzük yürürlüğe girdikten sonra Partisel faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin yürürlükteki yönetmelikler ilk olağan kurultaya kadar gözden geçirilerek gerekli görülen alanlarda da yenileri Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından Parti Meclisi’nin onayına sunularak yürürlüğe konulacaktır.

 

(d)        Bu tüzükte yer alan tüm seçimli görev süreleri sınırlaması bu tüzükteki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

 

(e)      Değiştirilmiş şekliyle bu Tüzük 6 Eylül, 1998 6 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen VI. Olağanüstü Tüzük Kurultayınca kabul edilmiş ve o tarihten başlayarak yürürlüğe girmiştir.