Son Dakika

    Haber Yok

Parti Tüzüğü TÜZÜKLER

Parti Tüzüğü

UBP Parti Tüzüğü


VI. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE KABUL EDİLMİŞTİR.


6 Eylül, 1998

 

BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER

Madde 1. Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası’nın 70’inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır.
11 Ekim 1975’te kurulan Partinin Genel Merkezi Lefkoşa’dadır.Partinin özel işareti, EK-1’de gösterildiği şekilde ortasında “UBP” büyük harfleri bulu­nan turuncu renkli Güneş’tir.

Madde 2. Ulusal Birlik Partisi’nin amaçları şunlardır:

(1) Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu- riyeti’nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün­lüğünü sağlamak;

(2) Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurum- larıyla yaşama geçirmek;

(3) Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yol­larla sağlamak;

(4) Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağ­daşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyulanları korumak ve işsizliği önlemek;

(5) Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak;

(6) Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti­ni gerçekleştirmek;

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dünya devletleri ailesinin saygın, güve­nilir, geleceğinden emin, onurlu saygın­lığından hiçbir koşul altında ödün ver­meyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek;

(8) Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle kabul ederek, Türk Ulusu’nun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek ve her konuda bütünleşmek.

Madde 3. 
(1) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada Atatürk’ün ilke ve devrim- lerinden, onun milliyetçilik anlayışından ve Türk Ulusu’nun tarihi, milli ve mane­vi değerlerinden; çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma aşkından alacağı ilhamla ve demokratik hukuk düzeni içerisinde ulaşılabileceğine inanır. Amaçlarına ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde her türlü dil, din, mez­hep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle yurttaşlar arasında ayırım gözetmeyi reddeder.

(2) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada aşağıdaki Temel İlkeleri gözetir:

(a) Üzerinde yaşadığı toprakları kendine yurt yapmak ve bu topraklar üzerinde özgürce ve insanca yaşamak amacıyla yıllar­ca mücadele eden mukavemetçi ve mücahit halkımızın özgür iradesini egemenliğin tek kaynağı ve gerçek sahibi olarak görmek; demokratik devlet yapısının oluşumunda ve biçimlendiril- mesinde en etkili güç ve en son karar mercii olarak saymak ve saydırmak;

(b) Toplumsal hak ve çıkarların; ulusal, manevi ve kültürel değer­lerin sürekli savunucusu olmak ve onlara, her zaman inançla ve kararlılıkla sahip çıkmak.

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ
Madde 4. Ulusal Birlik Partisi’ne aşağıdaki nitelikleri taşıyan KKTC yurttaşları üye kabul edilebilir:

Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini bir beyanname ile belirten, Genel Yönetim Kurulu’nun belirleye­ceği üyelik aidatı ödemeyi kabul eden,
(2) Kıbrıs Türk Toplumu’nun özgürlük ve bağımsızlık savaşına aykırı amaçlar güden kuruluşlarda faaliyet göster­meyen,
(3) Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olan,
(4) Şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzün­den mahkum olmamış bulunan,
(5) Başka bir siyasi partinin üyesi olmayan,
(6) Anayasa, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalara göre üyeliğe kabulüne mani kısıtlılık hali bulunmayan.
Madde 5. Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü’nün 4. mad­desinde öngörülen koşulları taşıyan kişiler, aşağıdaki şekilde partiye kaydedilir:
(1) Partiye üye olmak isteyen kişi, üç örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak otur­duğu veya sürekli işyerinin bulunduğu Köy veya Mahalle Örgütü Yönetim Kurulu’na veya İlçe Başkanlığı’na başvurur.
(2) Köy veya Mahalle Örgütü Yönetim Kurulu başvurma belgesinin bir örneği­ni dosyasında saklar, diğer iki örneği birlikte onbeş gün içinde onay için bağlı bulunduğu ilçeye gönderir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu
a) Kabul eder,
b) Reddeder,
c) Koşullu kabul eder.
Başvurunun onaylanması halinde bir kopyasını kütüğe (Üye Kayıt Defteri’ne) işlemek üzere Parti Genel Merkezi’ne gönderir.
(3) Durumu yürürlükteki yasa ve Parti Tüzüğü kurallarına uygun görülen kişi, Köy veya Mahalle Örgütleri Yönetim Kurulları tarafından Partiye kaydedilir.
(4) Partiye kayıt istemi doğrudan doğruya İlçe Yönetim Kurulu’na yapılması halinde, Kurulca üyelikleri uygun görülenler ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kurulu’na kayıtları yapılmak üzere duyurulur.
(5) Üyelik için yapılan müracaatların ka­bulü veya reddi hakkında, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları müracaat eden kişiye ve İlçe Yönetim Kurulu’na onbeş gün içinde yanıt vermek zorun­dadır.
(6) Müracaat eden kişi başvurusunun reddi halinde bağlı bulunduğu İlçe’nin Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. İlçe

Yönetim Kurulu, ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kurulları ile istişarede bulunur. İlçe Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

Madde 6. (1) Parti üyesi olmaksızın seçimlerde parti listesinde yer alanlar seçimi kazandık­ları takdirde kendiliğinden parti üyesi olurlar.
(2) Ülkeye büyük hizmeti geçmiş kimseler bu tüzükte öngörülen koşulları taşı­maları kaydıyla Parti Genel Yönetim Kurulu kararı ile Parti Üyeliği’ne kabul edilebilirler.
Yazım kararı ve ilgili belgelerin birer sureti Genel Başkanlık tarafından kanuni ikametgahının veya işyerinin bulunduğu İlçe Örgütü’ne ve Köy/Ma­halle Örgütü’ne gönderilir.
Parti Genel Yönetim Kurulu kararıyla partiye alınan kimseler hakkında ilgili Köy veya Mahalle Örgütü veya İlçe Yönetim Kurulu hiçbir itiraz ileri süre­mez.

Ancak, bu kişilerin üyeliği hakkında bu tüzüğün 4’üncü ve 5’inci maddelerine aykırı bir durum gördükleri takdirde, bu durum belgeleriyle birlikte, Parti Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Kesin karar Parti Genel Yönetim Kurulu’na aittir.

Madde 7. (1) Ulusal Birlik Partisi üyeliğine kabul edilen kişinin;
a) Ölüm,
b) İstifa,
c) Tüzüğün 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen şartları herhangi bir nedenle sonradan kaybedenler,
d) Müracaat safhasında 4’üncü madde­de belirtilen şartlara haiz olmadıkları sonradan tesbit edilenler,
e) Başka bir siyasi partiye geçtiği veya aday olduğu tesbit edilenler,
f) Parti Disiplin Kurulları kararıyle Partiden ihraç edilenler.
(2) Yukarıda 1’inci fıkrada belirtilen şart­ların herhangi birisinin meydana geldiği anlaşılır ve/veya tesbit edilirse; Köy veya Mahalle-Yönetim Kurulu durumu İlçe Yönetim Kurulu’na bildirir. İlçe Yönetim Kurulu, ilgili parti üyesinden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı 15 gün içerisinde yanıtlanmazsa veya verilen yanıt geçerli görülmez ise İlçe Yönetim Kurulu o parti üyesinin, üyeliğinin sona erdiğine karar verir ve durumu 15 gün içerisinde ilgili kişiye, bağlı olduğu Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’na ve Parti Genel Başkanlığı’na bildirir. İlgili kişi üyeliğinin sona erdiğine yönelik kararın kendisine bildirilmesinden başlayarak 15 gün içinde Parti Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Parti Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir. 30 gün içinde karara bağlan­mayan itiraz, kabul edilmiş sayılır.
(3) Partiden ayrıldığını yazılı olarak veya basın yoluyla bildiren üyelerin isim ve imzaları kendilerine ait olduğu sap­tandıktan sonra, bağlı bulundukları örgüt tarafından üyelikleri kayıt def­terinden silinir ve durumu o ilçenin Yönetim Kurulu’na ve Parti Genel Başkanlığı’na duyurulur.
Madde 8. 
(1) Partiden ayrılmış olanların yeniden Parti Üyeliği’ne kabulü, İlçe Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile mümkündür. İlçe Yönetim Kurulu tavsiye kararı verme­den önce Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’nun görüşünü alır. Yasal zorun­luluklar sonucu partiden ayrılmış veya herhangi bir nedenle üyelikleri sona ermiş olanlar, partiye üye olma engeli ortadan kalkmış olması halinde kayıt­larının yenilenmesini veya yeniden parti üyeliğine kabul edilmesini ilgili Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’ndan is­teyebilir. Bu takdirde İlçe Yönetim Kuru­lu’nun görüşleri alındıktan sonra kayıt­ların yenilenmesi veya yeniden parti üyeliğine kabul için Genel Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur. Bu konu­da Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

(2) Ancak; Partiden ayrılmış olanların Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, partili Muhtar veya Aza, Parti Meclisi Üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Merkez

Denetçileri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe veya Merkez Örgütleri’nde görev almış kişi­ler olması halinde, bu kişilerin yeniden üyeliğe kabulü bağlı bulundukları İlçe Yönetim Kurulu’nun görüşleri ve tavsiyesi alındıktan sonra yine Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile mümkündür. Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

Madde 9. Ulusal Birlik Partisi üyelerine, üyeliği tanıt­ma belgesi olarak Genel Başkanlık’ca hazırlanan ve Parti Genel Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı tek tip Parti Kimlik Belgesi verilir.

Madde 10. Partinin   bütün görevleri tüzük kuralları çerçevesinde partililerin tümüne açıktır. Ancak bu tüzükte öngörülen istisnalar saklı kalmak koşuluyla hiçbir parti üyesi birden fazla kurulda görev alamaz.

Parti Üyeleri:

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anaya- sası’na ve yasalarına, partinin pro­gram, tüzük ve yönetmeliklerinde belir­tilen kurallara ve bunlara uygun olarak partinin yetkili organlarınca verilen kararlarına uymayı,

(2) Partinin tüzük ve programında yer alan amaçları kendilerine hedef olarak seçmeyi aynı fikir, inanç ve kanaati paylaşmayı, üyeler arasında bulunması gereken dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bağlı olarak çalış­mayı,

(3) Her türlü parti faaliyetlerinde açık, serbest ve hür tartışmayı esas almayı,

(4) Partinin amacına ulaşmak için öngörülen ilkeleri yaymaya gayret göstermeyi,

(5) Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi . ve bunların kazanmaları için çalışmayı,

(6) Partinin birliğini, parti içindeki sevgi, saygı, huzur ve ahengi bozacak davranışlardan sakınmayı,

(7) Program, tüzük ve yönetmelik kuralları­na ve yetkili organlar tarafından bun­lara uygun olarak verilen kararlara ve yayınlanan bildirilere aykırı söz ve yayında bulunmamayı, bu yolda kışkırtıcı hareketlerden kaçınmayı,

(8) Partinin başarısını hedef almayı; üyesi bulunduğu kuruluşlarda parti amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı,

(9) Parti üyelerinin, toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenek­leri kazanmasını; sorumluluk taşıyan parti görevlerine başarılı yetenekli ve bilgili üyelerin seçilmesini sağlamak için çaba göstermeyi, esas ve görev bilir.

Madde 11. Parti Üyeleri:

(1) Ülkesi ve Mileti ile bölünmez bir bütün olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- ti’nde herhangi bir bölgenin, ırkın, mezhebin veya sosyal bir sınıfın diğer­lerine hakim veya diğerlerinden imtiya­zlı olma amacına yönelik faaliyetlerde bulunamazlar,

(2) Yurttaşlara kin ve nefret gibi zararlı duygu ve fikirleri aşılamak suretiyle milli birliği sarsmaya ve bozmaya çalışan her türlü fikir ve davranışlarla mücadele etmeyi vatan borcu bilirler,

(3) Milli huzur ve menfaatlerin, şahsi men­faat ve huzurdan daha önde gelen kişi­ler olarak geldiğine inanan, ister iktidar­da, ister muhalefette olsun, Devlet organlarının ve idari makamlarının bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun bir biçimde hareket etmelerini sağlama amacını güderler.

(4) Bütün yurttaşlar arasında sevgi ve saygıya dayalı, samimi bir kardeşlik havasının oluşması ve gelişmesi için her türlü çaba ve gayreti gösterirler.

Madde 12. Parti Üyeleri Tüzük kuralları çerçevesinde;

(1) Parti içi toplantılara katılmak, düşünce ve dileklerini bildirmek,

(2) Kongre delegeliklerine ve parti organ­larına aday olmak, seçildikleri takdirde görev alarak çalışmak,

(3) Seçimlerde aday yoklamalarına gire­bilmek ve seçildikleri takdirde partinin aday listelerinde yer almak,

(4) Tüzük kuralları çerçevesinde her türlü görev için seçmek ve seçilmek,

(5) Parti Program ve Tüzüğü’nün uygulan­ması ile ilgili görüş ve düşüncelerini kademelere riayet ederek parti örgüt ve görevlilerine yazılı veya sözlü olarak duyurmak,

haklarına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAYIN ORGANLARI VE PARTİ YAZARLARI

Madde 13. Partinin kendi malı olan gazete ve dergiler ile bunların çıkarılmasında kullanılan Ulus Matbaacılık Ltd., aynı maksatla kurulacak diğer Ltd. şirketler Parti Genel Yönetim Kurulu’nun seçip atayacağı bir veya daha fazla kişinin direktifi ve denetimi altında bulundurulur.

Bu kişiler arasında yönetim veya yayında anlaşmazlık çıktığı takdirde anlaşmazlık Parti Genel Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Görevlendirilen bu kişi veya kişiler Parti Genel Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin Parti Genel Yö­netim Kurulu tarafından görevden alınabi­lirler.

Madde 14. Parti üyesi olan yazarlar, kitap, gazete ve dergilerde siyasi felsefe, program ve metod tartışmalarında bulunabilirler. Ancak, bu tartışmalarda partinin genel tutum ve poli­tikasını, kurultay ve diğer kurul kararlarını

veya parti organlarının karar ve icraatını veya parti üyelerini eleştirici veya küçük düşürücü ifadeler kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM PARTİNİN TEMEL KURULUŞLARI BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde 15. Parti Örgütü aşağıdaki organlardan oluşur:

(1) Merkez Organları,

(2) İlçe Örgütleri,

(3) Kadın Kollan,

(4) Gençlik Kolları,

(5) KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları

(1) Merkez Organları şunlardır:

(a) Kurultay,

(b) Parti Genel Başkanı,

(c) Parti Meclisi,

(d) Parti Genel Yönetim Kurulu,

(e) Parti Genel Sekreteri,

(f) Parti Genel Sekreter Yardımcıları
(g) Yüksek Disiplin Kurulu,

(h) Merkez Denetçileri.

(2) İlçe Örgütleri şunlardır:

(a) İlçe, Köy veya Mahalle Kongreleri

(b) İlçe, Köy veya Mahalle Başkanları ve Yönetim Kurulları

(c) İlçe Disiplin Kurulları,

(d) İlçe Denetçileri.

(3) Kadın Kollan şunlardır:

(a) İlçe Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b) Kadın Kolları, Köy/Mahalle Baş­kan ve Yönetim Kurulları (İdari yöneten ana ilçe örgütüne bağlı olarak çalışır.)

(4) Gençlik Kolları şunlardır:

(a) İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b) Gençlik Kolları, Köy/Mahalle

Başkan ve Yönetim Kurulları, (İdari yönden ana ilçe örgütüne bağlı olarak çalışır.)

(5) KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları şunlardır:

(a) KKTC Meclisi Parti Grubu,

(b) Belediye Meclisleri Parti Grupları.

Madde 16. (1) Parti Örgütü, mülki idare bölümlerine paralel olarak kurulur. Partinin Merkez Örgütü Lefkoşa’da bulunur. Köy veya Mahalle Örgütü bağlı bulunduğu İlçe Örgütü’ne, İlçe Örgütü de Merkez Örgütü’ne bağlı olarak çalışır.

Ancak; mülki idare bölümlerinin içinde de, gereksinme duyulması halinde
Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni İlçe veya Örgütler oluşturulabilir. Böyle bir halde, oluşturulacak İlçe veya Örgütlerin örgütsel sınırları belirtilir.

(2) Yerel seçimlerde aday göstermeyen örgütler bir üst örgüt veya organ seçimine katılamaz. Ancak, İlçe Başkam’nın bilgisi dahilinde ve Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yerel Seçimlere katılmayan örgütler bir üst örgütün veya organın seçimine katılır.

(3) Belediye hudutları içindeki tüm örgütler (Ana örgüt, Kadın ve Gençlik Kolları) en az %50’si kongrelerini yapmazsa, bu örgütler bir üst organ ve/veya örgüt seçimine katılamaz.


İKİNCİ BÖLÜM KURULTAY

Madde 17. Kurultay, seçilmiş üyelerle doğal üyelerden oluşur. Ancak doğal üyeler ayrıca seçilmiş Kurultay üyesi olamazlar.

(1) Seçilmiş Üyeler:

(a) İlçe Başkanları ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri,

(b) Bu tüzük kuralları çerçevesinde köy veya mahalle kongrelerince sap­tanan kurultay delegeleri,

(c) Köy veya Mahalle Örgüt Başkanları,
(d) Kadın ve Gençlik Kollan İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri,

(e) Kadın ve Gençlik Kolları’nın kendi ilçe kongrelerinde seçecekleri; Yüksek Seçim Kurulu’nun ilçelerde göstereceği milletvekili sayısı kadar Kadın ve Gençlik Kolları Örgüt Başkanları.

(f) Merkez ve İlçe Denetçileri,

(g) Yüksek Disiplin Kurulu ve İlçe Disiplin Kurulu üyeleri.

(2) Doğal Üyeler:

(a) Genel Başkan,

(b) Parti Meclisi’nin doğal ve seçilmiş üyeleri.

(c) Parti üyeliği herhangi bir nedenle sona ermemiş Parti Kurucuları,

(d) Partili Köy veya Mahalle Muhtarları.

(e) Partili Belediye Meclis Üyeleri.

Madde 18. Kurultay, Partinin en yüksek organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Parti Genel Başkam’nı, Partinin Parti Meclisi Üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerini ve Merkez Denetçile- ri’ni seçmek;

(2) Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul etmek, Parti Meclisi’ni ibra etmek veya etmemek;

(3) Toplumu, Devlet ve Hükümeti ilgilendi­ren konularda kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak;

(4) Parti Tüzük ve programını kabul etmek veya değiştirmek;

(5) Yasalarda veya partinin tüzüğünde ve­rilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak;

Madde 19. Kurultay toplantıları iki şekilde yapılır.

(1) Olağan toplantılar:

Kurultayın olağan toplantıları en geç iki yılda bir, Parti Meclisi’nin belirteceği yer ve zamanda yapılır. Tophlantının yeri ve tarihi toplantı öncesi otuz gün içinde ilgililere basın yolu ile duyurulur.

(2) Olağanüstü toplantılar; Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi veya Kurultay delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile kurultay, Olağanüstü toplan­tıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılar­da, toplantıyı gerektiren gündemden başka konu görüşülemez. Genel Başkanlığın, Parti Meclisi’nin veya Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Denetçileri’nin herhangi bir nedenle boşalması hali dışında, seçim olağanüstü toplantı sebebi değildir.

Madde 20. Kurultayın gündemi Parti Meclisi’nce düzenlenir. Kurultayın Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan organca düzen­lenir. Kurultayda karar yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

Madde 21. Kurultay, Genel Sekreter’in yapacağı yok­lamadan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğunun mevcudu ile açılır. İlk çağrı üzerine salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı onbeş gün ertelenir. İkinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda yeter sayı aranmaz ve katılacak üyelerle yetinilir.

Olağanüstü Kurultay’da da yöntem aynıdır.

Madde 22. (1)       Kurultay’da, gündeme geçilmeden önce, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve üç Katip seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

(2) Kurultay Başkanı, açık oyla seçilir. Aday tek ise seçim yapılmaz. Başkan Yardımcısı ve Katipler de aynı yöntem­le seçilir.

(3) Başkanlık Divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzeni­ni sağlamak, düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkarma dahil gerekli müeyyideleri uygulamak, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

Madde 23. Kurültayda, Başkanlık Divam’nın oluşu­mundan sonra açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan’a söz verilir. Bu konuşmayı müteakip, Genel Sekreter Parti Meclisi’nin çalışma raporunu okur.

Madde 24. (1)        Kurultay’da görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın değişti­rilmesi veya bir konunun gündeme alın­ması Kurultayın kararına bağlıdır. Ancak, Parti Meclisi çalışma ve kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanmadan seçimlere geçilemez.

(2) Görüşmelerde söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Genel Başkan’a, Parti Genel Yönetim Kurulu adına söz isteyenlere, Komisyon Başkanlarına veya Üyelerine öncelikle söz verilir.

(3) Görüşmeler sırasında toplantı düzenini bozanlara Divan Başkanı önce ihtar verir. İki ihtara rağmen düzeni bozmaya devam edenler toplantıdan, oy hakları saklı kalmak koşuluyla çıkarılır. Başkan, konuşma sırasında gündem veya konu dışına çıkanları önce uyarır, ısrar edilmesi halinde konuşmaları keser.

Madde 25. (1) Kurultay, gündemindeki konularla ilgili rapor sunmak üzere aşağıdaki komis­yonları veya uygun göreceği başka komisyonları oluşturabilir.

(a)Parti Sorunları Komisyonu; Tüzük, program ve Partinin genel poli­tikasıyla ilgili görüş ve önerilen inceler.

(b)Ülke Sorunları Komisyonu; Toplu­mu, Devleti, Kamu faaliyetlerini ilgilendiren teklifleri inceler;

(c)Hesap ve Bütçe Komisyonu;

(d) İtiraz ve Şikayetleri İnceleme Komis­yonu;

(e) Dilek ve Teklifleri İnceleme Komis­yonu;

(2) Genel Yönetim Kurulu, Kurultayın

toplanmasından önce İlçe Başkanlarının da görüşlerini alarak ve delegelerin meslek ve ihtisas durumlarına göre her komisyon için beş aday saptayarak aday listelerini Divan Başkam’na verir. Divan Başkanı, komisyon aday listelerini işaret oyuyla Kurultayın onayına sunar. Kabul edilmediği takdirde komisyon aday listeleri divanca yeniden düzenlenir ve aynı şekilde oylanır.

(3) Her komisyon, kendisine, bir başkan, bir sözcü ve bir katip seçer. Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Gerektiği kadar alt komisyon kurulabilir. Delegelerin görüşleri alı­nabilir ve karara bağlanan her konu için ayrı bir sözcü seçilebilir.

(4) Komisyonlar, yaptıkları toplantıları, hazırladıkları belgeleri, aldıkları karar­ları bir rapora bağlayarak Kurultay Divan Başkam’na verirler. Komisyon raporları Kurultay’da görüşülür ve kabul edildiği takdirde kesinleşir.

Madde 26. (1) Genel Başkan’ın, Parti Meclisi’nin, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin ve Merkez Denetçileri’nin seçimleri gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır.

(2) Kurultay’da yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri, organlara göre ayrı ayrı olmak üzere, tek liste veya ayrı lis­teler halinde Başkanlık Divanı’nca yeteri kadar düzenlenerek, partiye ait Genel Merkez mühürü ile mühürlenir ve Başkan ile Başkan Yardımcısı tarafın­dan imzalanır.

(3) Kurultay’da yapılacak seçimlerde delegeler, ad çekme yolu ile belir­lenecek ilçeden başlamak üzere, çağrı sırasına göre kendi oylarını kullanırlar.

(4) Oy pusulalarına, seçimi yapılacak organların gerektirdiği üye sayısı kadar ad yazılır. Oy pusulasında gerekli üye sayısından az veya fazla yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır. Ancak adaylık kesinleştikten sonra kendi arzusu ile veya herhangi bir nedenle adaylıktan çekilen veya çekilmiş sayılan adaya oy verilmesi halinde o oy pusulası geçersiz sayılmaz.

(5) İster basılı, ister el ile yazılmış olsun üzerinde düzeltme ve değişiklik yapılan oy pusulaları geçersizdir. Oyların sayıl­ması için her ilçeden birer delege seçilmek suretiyle Kurultay Divan Başkam’nın başkanlığında divan üyelerinin de katılması ile “Tasnif Komisyonu” kurulur.

(6) Sayım ve döküm herkese açık ve ara verilmeden yapılır. Sayım ve döküm sırasında eşit oy çıkarsa ad çekilerek sıra numarası saptanır. İlgililer, sayım ve döküm sonuçlarının ilanından bayşlayarak iki gün içinde Kurultay Başkanlık Divam’na itiraz edebilirler. Başkan derhal Tasnif Komisyonu Üyeleri’ni toplantıya çağırarak itirazı görüşür ve iki gün içinde kararını, itiraz sahibine yazılı olarak duyurur.

Madde 27. Kurultay sonunda, Kurultaya ait bütün bel­geler ve tutanaklar, Kurultay Divan Başka­nı tarafından, Parti Genel Başkam’na bir belge ile teslim edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PARTİ GENEL BAŞKANI

Madde 28. Parti Genel Başkanı, Kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk turda salt çoğunluk sağlana­mazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında bir hafta sonra yinelenir ve ikinci tur oylamaya gidilir. Bu takdirde en çok oy alan aday Parti Genel Başkanı seçilir. Ancak parti Genel Başkanlığı’na adaylık koşulu Kurultay’da oy kullanma ve/veya oy verme hakkına haiz olanlara şamildir. Kurultayda oy kullanma ve/veya oy verme hakkına haiz olmayanlar Parti Genel Başkanlığı’na aday olamazlar.

Adayın tek olduğu hallerde seçim yapılmaz.

Parti Genel Başkanlığı’na aday olacakların Kurultay zamanından 48 saat önce Parti Genel Yönetim Kurulu’na aday olduklarına dair yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

Parti Genel Başkanı’nın görev süresi seçildiği tarihten başlayarak bir sonraki olağan kurultay tarihine kadar devam eder.

Madde 27. Parti Genel Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(1) Partiyi temsil eder;

(2) Disiplin Kurulları dışında bütün parti örgütünün doğal başkamdir;

(3) Parti Meclisi, Parti Genel Yönetim Kurulu, Parti Gruplan, Danışma Araş­tırma Kurulları, Örgütler, Yardımcı Kollar ve Örgüt kademeleri arasında çalışma düzenini ve işbirliğini sağlar ve bu kurulların ayrı ve birleşik toplantıları­na başkanlık eder;

(4) Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını sağlar ve denetler;

(5) Yasaların, Parti Tüzüğü’nün ve mev­zuatın verdiği yetkileri kullanır;

(6) Program, Seçim Bildirgeleri, Kurultay, Parti Meclisi ve Parti Genel yönetim Kurulu kararları çerçevesinde demeç­lerde bulunur, bildiri yayınlar;

(7) Gerekli gördüğünde, saptayacağı gün­demi görüşmek üzere kurultayı, Parti Meclisi’ni ve parti Genel Yönetim Kurulu ile diğer kurul ve organları toplantıya çağırabilir;

(8) Genel Başkan görev ve yetkilerinden dolayı Kurultay’a karşı sorumludur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PARTİ MECLİSİ

Madde 28. Parti Meclisi aşağıdaki şekilde oluşur:

(a) Genel Başkan,

(b) Kurultayca seçilecek 50 üye (Bu oran en son milletvekilliği seçimlerindeki mil­letvekili sayısı kadardır.) İlçeler dağılımı ise, en son Milletvekilliği seçiminde Yüksek Seçim Kurulu’nca ilçeler için belirlenen sayılar esas alınarak saptanır.

(c) Partili Milletvekilleri ve Bakanlar,

(d) Partili İlçe Başkanları,

(e) Partili Belediye Başkanları,

(f) Genel Başkan, Parti Meclisi üyeliğine aday olmayan parti üyeleri arasından beş Kontenjan Üye atayabilir.

Madde 29. PARTİ MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI

(1) Parti Meclisi’ne Başkanlık etmek ve Parti Meclisi oturumlarını yönetmek üzere;

(a) Parti Genel Başkanı,

(b) Parti Genel Sekreteri,

(c) 2 Katip üyeden oluşur.

(2) Başkanlık Divanı, Parti Meclisi toplan­tılarını yönetir ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar.


Madde 30. Parti Meclisi, Parti’nin Kurultayı’ndan sonra en yüksek karar organıdır. Görev ve yetki­leri şunlardır:

(1) Partinin program ve tüzük kurallarını ve kurultay kararlarını uygulamak;

(2) Kendi üyeleri arasından, Genel Sekreter ile Parti Genel Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve denetlemek;

(3) Genel Sekreter ile Parti Genel Yönetim Kurulu üyelerini gerektiğinde görevden almak ve yerlerine görev yapmak üzere yenilerini seçmek;

(4) Hükümet kurma, hükümete katılma veya çekilme ile ilgili kararları almak;

(5) Parti Yönetmeliklerini onaylamak;

(6) Parti programına ve Kurultay kararları­na uymak koşulu ile parti politikasını saptamak; seçim bildirgelerini hazırla­mak, bunların gerçekleştirilmesi yönünde ilgili önlem ve kararları almak;

(7) Parti Genel Yönetim Kurulu’nun hazır­ladığı bütçeyi incelemek ve karara bağlamak;

(8) Cumhurbaşkanı adayını saptamak veya herhangi bir adayı rdestekleme kararı almak;

(9) Kurultaya sunulacak çalışma raporunu, kesin hesap raporlarını, gündemdeki diğer konuları hazırlamak ve sunmak;

(10)Partinin   ihtisas Komisyonları’nın kurul­ması yönünde Parti Genel Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek;

(11)Zorunlu   nedenlerle Kurultayın toplana­madığı hallerde partinin hukuki varlığı­na son verilmesi ile, tüzük ve prog­ramın değiştirilmesi dışında bütün kararları almak;

(12)Partinin   gelirlerini artırmak amacıyla gerekli tedbir ve kararları almak;

(13)Partinin   amaçlarına uygun olarak, gayrimenkul iktisabına, devir ve ferağı­na ve işletilmesine yönelik karar almak;


Madde 31.
(1) Parti Meclisi en az üç ayda bir toplanır. Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak üye tam sayısının he­saplanmasında 35. maddenin (2). fıkrasının öngördüğü kurallar saklıdır. Her toplantı sonunda gelecek toplan­tının gün, yer ve saati saptanır.

(2) Genel Başkan veya Parti Genel Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde veya Parti Meclisi üyelerinin en az dörtte birinin yazılı istemi halinde Parti Meclisi toplantıya çağrılabilir.

Madde 32.
(1) Parti Meclisi toplantıları, Parti Genel Başkanı’nın başkanlığında yapılır. Genel Başkan’ın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Sekreter, Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Genel Sekreterin görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık eder.

(2) Parti Meclisi’nin gündemini, Parti Meclisi Başkanlık Divanı ile gerek­tiğinde Genel Yönetim Kurulu veya Parti Meclisi üyelerinin herhangi birisinin yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konular da gündeme alınır ve düzenlenir.

Madde 33.
(1) Özürsüz üst üste üç Parti Meclisi toplantısına katılmayan Parti Meclisi üyesi Parti Meclisi üyeliğinden çekilmiş sayılır.

(2) Görevden çekilmiş sayılan Parti Meclisi üyelerinin 30. maddesinin (c), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen kişiler olması halinde Parti Meclisi bu üyeler olmak­sızın toplanır ve üye tam sayısı ona göre saptanır.

(3) Görevden çekilmiş sayılan Parti Meclisi üyesinin seçilmiş üye olması halinde bölgelere ayrılan üyelik esası dikkate alınarak, Parti Meclisi’ne yeniden atama yapılır. Atanacak üye, Parti Mec­lisi seçimini kaybeden üyeler içerisinde en çok oy alma sırasına göre belirlenir ve Genel Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Yedek üye yoksa, doğrudan Genel Yönetim Kurulu atama yapar.


BEŞİNCİ BÖLÜM

PARTİ GENEL YÖNETİM KURULU

Madde 34.
(a) Parti Genel Yönetim Kurulu, Parti’nin Genel Yürütme ve Yönetim Orgam’dır. Parti Genel Yönetim Kurulu, Parti Genel Başkanı’nın başkanlığında Parti Genel Sekreteri ile seçilmiş 11 üyeden oluşur. Ancak Genel Başkan buna ilaveten 2 kontenjan üye atayabilir.
(b) Seçilecek üyelerin ilçelere dağılımı şöyledir. Lefkoşa: 3, Güzelyurt: 2, Gazimağusa: 3, Yeniiskele: 1, Girne: 2, Üye ile temsil edilir.

Madde 35. Parti Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Parti Örgütü’nü Parti tüzük ve yönet­meliklerine uygun olarak örgütler, çalış­malarını denetler, gerekli gördüğü yer­lere bu amaçla müfettiş görevlendire­bilir.

(2) (a) Parti Örgüt kademeleri, kademe sırasına göre bu Kurula bağlıdır. Parti Genel Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluğunun gereği olarak, gerekli gördüğü hallerde, bu kademelerin görev ve yetkilerini re’sen kullanabilir. Parti’nin temel örgütü Parti’nin tüzük ve yönet­meliklerinin öngördüğü şekil ve koşullar dışında ve bu kurallarınöngörmediği bir sonuç ve duruma göre karar alamazlar.

(b) Aldıkları takdirde, Parti Genel Yönetim Kurulu, parti Meclisi’ne karşı sorumluluğu üstlenerek ve gerekçelerini belirterek bu tür karar­ları uygulatmamak yetkisine sahip­tir.

(3) Gerekli gördüğü ilçelerde ayrıca köy veya mahalle örgütleri kurulmasına ve geliştirilmesine karar verir.

(4) Genel Politikada karşılaşılan yeni durumları ve gelişmeleri zamanında ve sürekli olarak değerlendirerek gerekli kararları alır ve uygular.

(5) Gerekli gördüğü takdirde partinin mil­letvekilleri ile ortak toplantılar yapar.

(6) Parti Tüzüğü’nün öngördüğü Yönetme­likleri hazırlar ve Kurultay ile Parti Meclisi kararlarını uygular.
Madde 36. (1)        Parti Genel Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Her toplantıda gelecek toplantının günü ve saati saptanır.

(2) Hükümet çalışmaları hakkında bilgi istemek veya belli konularda görüşmek üzere panrtili Bakanlar toplantılara çağrılabilirler.

Madde 37. (1)        Özürsüz olarak üst üste üç kez olağan kurul toplantısına katılmayan üye, Parti Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

(2) Görevden ayrılmış sayılan üyenin ye­rine Parti Meclisi’nce yeniden seçim yapılır.

Madde 38. Parti Genel Yönetim Kurulu, Parti amaç­larının gerçekleştirilmesini ve Parti çalış­malarının sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamak amacıyla görevlerini bir yönet­melik çerçevesinde yürütür.


ALTINCI BÖLÜM PARTİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Madde 39. (1) Genel Sekreter, Parti Meclisi’nce kendi üyeleri arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylamaya gidilir. Bu oylamada salt çoğunluk aranmaz.

Aday tek olduğu halde seçim yapılmaz.

(2) Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği,. Genel Sekreterin başkanlığında dört Genel Sekreter Yardımcısından oluşur. Genel Sekreter Yardımcıları Parti Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasın­dan Genel Sekreterce saptanır. Genel Sekreterlik makamı, Parti Örgütü’nün başvuru ve haberleşme yeridir.

(3) Parti Genel Sekreteri, Genel Sekreter­liğin görev ve yetkilerinin yürütülmesin­den sorumlu olup görev ve yetkilerini kullanırken, Genel Sekreter Yardım­cıları arasında gerekli iş bölümünü yapar ve çalışmalarında koordinasyonu sağlar.

(4) Genel Sekreter, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir Genel Sekreter Yardımcısı’nı görevden alır ve yerine yenisini atar. Genel Sekreterin bulun­madığı hallerde parti Genel Başka- nı’riın onayı ile görevlendireceği bir yardımcı kendisine vekalet eder.

Madde 40. (1) Parti Genel Başkanlığı’nın herhangi bir

nedenle boşalması halinde Genel Sekreter, Parti Genel Başkanlığı’na vekalet eder ve 45 gün içerisinde Kurultayı çağırarak Genel Başkan’ın seçimini sağlar.

(2) Genel Sekreter, Parti Meclisi üye tam­sayısının salt çoğunluğu ile görevden alınabilir.

Madde 41.Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şun­lardır:

(1) Parti örgütünü yönetir, çalışmalarını yönlendirir, örgütle sürekli irtibat sağlar ve sorunlarını çözümlemeye çalışır.

(2) Parti örgütüne ait görevlerin yerine getirilmesini ve Parti Örgütü’nün çalış­malarını sağlar.

(3) Hükümetle parti ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Başka partilerle ilişkileri sağlar.

(4) Genel Başkanlık adına, partiyi mahkemelerde, Devlet Daire ve kuruluşların­da, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde tem­sil eder. Genel Sekreter’in yazılı olarak görevlendireceği yardımcıları da bu temsile yetkilidir.

(5) Partinin ilçe örgütlerinin, seçim işleri ile Kadın ve Gençlik Kollan’mn çalış­malarından en üst düzeyde sorumlu olup, parti örgütünün yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlar.

(6) Görevlerin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesinde Parti Meclisi üyelerinin hizmetlerinden de yarar­lanılır.

(7) Parti Tüzük ve Yönetmeliklerinin uygu­lanmasında görevlerin daha sağlıklı ve etkili olmasını sağlar.

Bu görevler, Genel Sekreterliğin görev ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik çerçevesinde yürütür.

(8) Genel Sekreter, görev, yetki ve sorum­luluklarının ifasında Genel Başkan’a karşı sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

KÖY VEYA MAHALLE VE İLÇE YÖNETİM KURULLARI

Madde 42. (1)       Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Ku­rulları, kendi kademe kongreleri tarafın­dan seçilirler.

(2) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu başkanıyla birlikte onbir üyeden, İlçe Yönetim Kurulu, İlçe Başkanı ile birlikte onüç üyeden oluşur.

(3) Partiden geçici çıkarma cezası almış olanlar Yönetim Kurullarına seçile­mezler. Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Kurulları’na ancak o Köy veya Mahalle ve İlçede sürekli oturanlar veya daimi işyeri orada bulunanlar seçilebilirler.

(4) Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Başkanları İlçe Yönetim Kurulları’nın, Köy/Mahalle Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ise Köy/Mahalle Yönetim Kurulları’nın görev süresince doğal üyesi sayılırlar.

Madde 43. Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim Kurul- ları’nın görev süresi gelecek olağan Kongreye kadar devam eder. Bu süre içinde ölen, istifa eden veya çekilmiş sayılan yahut başka nedenlerle ayrılanların yerine aşağıdaki kurallar uygulanır:

(1) Köy veya Mahalle Örgütü başkanlığında boşalma olması halinde, gelecek olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, Yönetim Kurulu üyele­rinden veya o bölgedeki partililer ara­sından ilçe Yönetim Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gecik­tirilmeden seçilir;

(2) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu üyelerinden boşalma olması halinde, yenisi olağan kongreye kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başka- nı’nın önerisi doğrultusunda, İlçe Yöne­tim Kurulu’nca atanır;

(3) İlçe Yönetim Kurulu başkanlığının boşalması halinde, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenisi, yönetim kurulu üyeleri veya partililer arasından Parti Genel Yönetim Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile geciktirilmeden seçilir;

(4) İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerinde veya Yönetim Kurulu’nun tümünde boşalma olması halinde, olağan kongreye kadar görev yapmak üzere yenileri İlçe Başkam’nın önerisi üzerine Parti Genel Yönetim Kurulu’nca atanır. Boşalan ilçe Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak üye, İlçe Yönetim Kurulu seçimlerini kaybeden üyeler içerisinde en çok oy alan üye sırasına göre belirlenir. Yedek üye yoksa, İlçe Başkam’nın önerisi ile Genel Yönetim Kurulu’nca atanır.


Madde 44. (1) Köy veya Mahalle Başkanı, kendi kong­resi tarafından bu tüzükte gösterilen esaslara uygun olarak Köy veya Mahalle Kongresi tarafından seçilir.

Köy veya Mahalle Başkanı, partinin köy veya mahalle sınırları içerisindeki tem­silcisi olup parti çalışmalarının yürürlük­teki mevzuat, parti programı, tüzük, yönetmelik, Parti Genel Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı’nın genelgeleri doğrul­tusunda yürütülmesi ile görevli ve sorumludur.

Başkanın bulunmadığı hallerde başkan adına görevi başkan yardımcısı yürü­tür.

(2) Yönetim Kurulları, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarında görev bölümü yaparak bir başkan yardımcısı ile bir sekreter üye seçerler.

(3) Başkan Yardımcısı, Başkanın yardım­cısıdır ve onun tarafından verilen görevleri yürütür. Başkanın bulun­madığı hallerde onun yetkilerini kul­lanır.

(4) Sekreter üye, Parti tüzük ve yönet­melikler uyarınca tutulması gereken defterleri, kayıt ve dosyaları tutar. Yönetim Kurulu kararlarını deftere yazar ve üyelere imzalatır. Yönetim Kurulu’nun hesap işlerini tutar.

(5) Başkan ve Sekreter üye, harcamalann yönetmelik ve kurul kararlarına uygun­luğundan birlikte sorumludurlar.

Madde 47. (1) İlçe Başkanı, İlçe Kongresi’nce üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

(2) İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, seçim en çok oy alan iki aday arasında yinelenir ve ikinci tur oylamaya gidilir. Bu takdirde en çok oy alan aday, İlçe Başkanı seçilir.

(3) Aday tek olduğu hallerde seçim yapıl­maz.

(4) Milletvekillerinin İlçe Başkanlığı’na aday olabilmeleri Parti Genel Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.

(5) İlçe Başkanı, bağlı bulunduğu ilçe sınır­ları içerisinde partiyi temsil eder.

(6) İlçe Yönetim Kurulu’nun görev ve yet­kilerinin yürütülmesinden sorumlu olup Yasa, Parti Tüzüğü ve Yönetmelikle- ri’nin gereklerini, Parti Meclisi, Parti Genel Yönetim Kurulu ve Parti Genel Başkanlığı’nın kararlarını yerine getirmek; kendi kademe kongresinin kararİarını uygulamak, bağlı olduğu örgütü denetlemek ve aralarında işbir­liği ve koordinasyon sağlamakla yetkili ve sorumludur.

Madde 48. (1) Partinin siyasi görüş ve felsefesi ile genel politikasını, çevresinde anlatmak ve yaymak; halkın partiye sevgisini ve oy verme temayyülünü arttırmaya çalış­mak, partinin gelişmesi için görüş ve düşüncelerini üst kademelere bildir­mek,

(2) Seçimlerde partiyi ve parti adaylarını kazandırmaya çalışmak,

(3) Ülkenin ve kendi çevresinin genel ve mahalli sorunlarıyla ilgilenmek, görüş­lerini üst kademelere bildirmek,

(4) Kendi çevresindeki bütün siyasi çalış­maları yakından izleyerek değer­lendirmek çevrenin sosyal, ekonomik, sağlık, bayındırlık gibi işleri hakkında ilgilileri aydınlatmak,

(5) Seçimlerde yapılması gereken çalış­maları çevresinin özelliklerini dikkate alarak, kamu huzur ve düzenini boz­madan yürütmek,

(6) Kademesinde tutulması gereken defter, kayıt ve dosyaları tutmak ve saklamak,

(7) Parti gelirlerinin en etkin bir biçimde toplanmasına, yeni gelir kaynaklarının bulunmasına çalışmak, gerekli harca­maları usulüne uygun şekilde yapmak,

(8) Kademe kongrelerinin gündemini hazır­lamak, bu kongrelere sunmak üzere çalışma raporu ve kesin hesap rapor­larını hazırlamak,

(9) Çevresindeki partililer ve bütün yurt­taşlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını yaymak,

(10) Görevleri ile ilgili konularda partililerin yardımlarından faydalanmaya çalış­mak,

(11) Acil durumlar dışında yazışmalarda kademe sırasını gözetmek, kademeler arası temas ve yazışmalarında saygı ve nezaket kuralları ile hizmet ahengini korumak ve gözetmek,

(12)Üst kademeye bilgi vererek, çevresinde siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenlemek.

Madde 49. (1) Köy veya Mahalle ve İlçe Yönetim

Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Üye olmayanlar toplantıya katılamaz. Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları en az onbeş günde bir, İlçe Yönetim Kurulları ise en az on günde bir olağan şekilde toplanır. Bu toplantıların günü ve saati önceden saptanarak karar defterine işlenir ve bütün üyelere imzalatılır. Yönetim Kurulları gerekli gördüklerinde daha sık toplanmayı kararlaştırabilirler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Haklı bir özürü olmadan üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılan üyenin bir üst yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı kesindir.

Madde 50. (1) Parti Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki nedenlerle İlçe, Köy veya Mahalle Başkan ve Yönetim Kurulları’nı geçici veya sürekli olarak görevden uzak­laştırabilir:

(a) Parti tüzük ve yönetmelikleri gereğince tutmaları gereken defter ve kayıtları usulüne uygun şekilde tutmamaları, muhafaza etmemeleri, bu defter ve kayıtlar üzerinde bi­lerek değişiklik yapmaları veya tahrifatta bulunmaları,

(b) Bu tüzükte belirtilen disiplin suçlarından birini yönetim kurulu üyesi sıfatıyle işlemeleri,

(c) Tüzük ve yönetmeliklerde üst yöne­tim organlarınca verilen emir, tamim ve talimatlara uymamayı alışkanlık haline getirmeleri,

(d) Parti veya partinin yöneticileri aley­hinde kararlar almak ve eylemde bulunmak,

(e) Alenen veya yazı ile Partiyi veya Parti programında yer alan amaç ve ilkeleri küçüksemek veya Partiye hakaret etmek.

(2) Parti Genel Yönetim Kurulu yukarıda (1) ’inci fıkrada sayılan durumlarda konuyu müfettişlerine incelettirerek, olumlu veya olumsuz bir karar verir. Bu karar kesindir. Görevden Uzaklaştırma kararları gizli oyla ve üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KÖY VEYA MAHALLE KONGRELERİ

Madde 51. (1) Köy veya Mahalle Kongreleri, Köy veya Mahalle örgütlerinde kayıtlı partililerden oluşur.

(2) Parti üst yöneticileri, partili milletvekil­leri ve Bakanlar kongrenin onur üye- sidirler, oy kullanamazlar.

(3) Köy veya Mahalle Örgüt Başkanlığı’na aday olacak üyeler, Kongre tarihinden kırksekiz saat önce bağlı bulundukları İlçe Başkanlığı’na veya Parti Genel Merkezi’ne yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

52. Köy veya Mahalle kongreleri en geç iki yılda bir yapılır. Her kademe kendi kong­resinin tarihini, çevrenin özelliğini de gözönünde bulundurarak ve üst kade­menin görüşünü alarak saptar. Ancak bütün köy ve mahalle kongreleri, Kurultay’dan bir ay önce tamamlanır. 58. madde uyarınca itiraza uğramış kongre­lerde bu süre aranmaz.

Madde 53. (1) Kongrelerde toplantı yetersayısı, kong­re üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(2) İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda, toplantı yeter sayısı bulunmazsa, kong­re yarım saat ertelenir. Bu sürenin sonunda toplantıya katılanlarla kongre
Madde 54. Olağanüstü Kongre Köy veya Mahalle örgütlerinde kayıtlı partililerin onda biri tarafından ilçe Başkanlığı’na yapılacak yazılı ve imzalı müracaat üzerine en geç bir ay içerisinde toplanır.

Olağanüstü toplantılarda, seçim yapıla­bilmesi için, kongrenin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanması koşuldur.

Madde 55. Kongrelerin üye tam sayısı, partili üyelerin toplamıdır. Üyelerin saptanmasında, o köy veya mahalledeki üye kayıt defteri esas alınır.

Madde 56. (1) Kongre, ilgili ilçeden seçilmiş bir mil­letvekili veya İlçe Başkanı veya İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafın­dan açılır.

(2) Başkanlık Divanı, Köy veya Mahalle örgütlerinde kayıtlı üyelerden veya toplantıya katılan partili görevlilerden seçilecek bir başkan ve iki katipten oluşur.

(3) Başkanlık Divanı, kongre tutanaklarını üç adet olarak hazırlar. Bir adedini yeni seçilen örgüt başkanına, diğer ikisini ise örgütün bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na (Birisi Genel Başkanlığa verilmek üzere) verir.

(4) Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongreleri İlçe Başkanı’nın görevlendi­receği Gençlik ve Kadın Kolları İlçe

Başkanı veya Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nun bir üyesi tarafın­dan yapılır.

Madde 57. (1) Kongre gündemi kendi kademelerinin yönetim kurulları tarafından üst kade­menin görüşülmesini istedikleri husus­ları da dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Gündemde yer alacak esas hususlar şunlardır:

(a) Yönetim Kurulu Başkanı’nın raporu,

(b) Yönetim Kurulu Başkan ve üyele­rinin seçimi,

(c) İlçe Delegesi seçimi,

(d) Kurultay Delegesi seçimi.

Madde 58. Kongre veya Seçimlerle ilgili itirazlar doğrudan Başkanlık Divam’na yapılır ve Divanca karara bağlanır. Ancak Başkanlık Divam’nın herhangi bir nedenle oluşturul­madığı hallerde itiraz Bölge İlçe Başkan- lığı’na üç gün içerisinde yapılır.

Başkanlık Divanı veya İlçe Başkanı kendi­sine yapılan itirazı engeç 3 gün içerisinde karara bağlar. Verilen bu kararlara karşı iti­razlar 3 gün içinde Parti Genel Yönetim Kurulu’na yapılır. Parti Genel Yönetim Kurulu kararını en geç bir hafta içinde verir. Bu karar kesindir.

Madde 59. Köy veya Mahalle, İlçe Delegesi sayısı, yapılan son genel seçimlerde o köy veya mahallede partinin aldığı her yirmibeş oya kadar bir delege esasına göre saptanır.

Artan oylar, onüç ve daha fazla olması halinde tama iblağ edilir.

Madde 60. Kurultay Delege sayısı, son genel seçim­lerde, partinin köy veya mahalle birim­lerinde almış olduğu her yüz oya kadar bir. delege esasına göre saptanır. Artan oylar elli sayısından bir fazla olması halinde tama iblağ edilir.

Madde 61. Kongre Başkanlık Divam’nca onaylanmış delegelere, Genel Başkanlık’ca düzenle­nen ve Genel Başkan’ın imzasını taşıyan Delege Kimlik Kartı verilir.

Madde 62. Kongrelerde seçilmiş delegelerin görev süresi kendilerini seçen kongrenin gelecek olağan toplantısına kadar devam eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM İLÇE KONGRELERİ

Madde 63. İlçe Kongresi, seçilmiş üyelerle doğal üye­lerden oluşur:

(1) Seçilmiş Üyeler;

Köy veya Mahalle kongrelerince seçilen delegeler.

(2) Doğal Üyeler;

(a) Köy veya Mahalle Örgüt Başkanları,

(b) Kadın ve Gençlik Kolları İlçe Baş­kanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe

Kongresi’nin görev ve yetkileri

(c) İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri,

(d) İlçe Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri,

(e) İlçe Denetçileri,

(f) İlçenin seçilmiş partili Belediye Başkanları,

(g) İlçenin seçilmiş partili Milletvekilleri ve Bakanlar,

(h) İlçenin seçilmiş Parti Meclisi Üyeleri,

(i) Köy ve Mahalle Kadın ve Gençlik Kolları Örgüt Başkanları,

(j) Seçilmiş Köy ve Mahale Muhtarları

Madde 64.İlçe Kongreleri kendi kademelerinin üst karar ve denetim organıdırlar. Bu sıfatla aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler:

(1) Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunu inceler, kabul veya reddeder.

(2) İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu oluşturan on üyeyi seçer. İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri gizli oyla ve ayrı ayrı seçilirler.

(3) İlçe Disiplin Kurulu üyelerini (beş asil, iki yedek) seçer.

(4) İlçe Denetçileri’ni (iki asil, iki yedek) seçer.

(5) Delegelerin tekliflerini inceler, yetkisi içinde olanları karara bağlar, olmayan­ları Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyle yetkili organa gönderir.

(6) Her türlü ülke sorunlarını, mahalli hizmetleri görüşüp kararlar alabilir. Yönetim Kurulu’nun ve başkanın faaliyetlerini inceletir, gerekli gördüğü kararları alır. Kongre kararları bağlayıcı niteliktedir.

(7) İlçe Başkanlığı’na, İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak üyelerin, Kongre tarihinden kırksekiz saat önce bağlı bulundukları İlçe Başkanlığı’na veya Parti Genel Merkezi’ne yazılı olarak başvurmaları koşuldur.

Madde 65. (1)        İlçe Başkanı, İlçe Kongrelerinin top­lanacağı yer, gün ve saati onbeş gün önce yapacağı çağrı ile üyelere duyu­rur.

(2) İlçe Kongreleri, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, kongre yarım saat ertelenir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Madde 66. (1)        İlçe Kongresi’nde, gündeme geçilme­den önce bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçilerek, Başkanlık Divanı oluşturulur.

(2) İlçe Kongresi Divan Başkanı, açık oyla seçilir. Aday tek ise seçim yapılmaz. Başkan Yardımcısı ve Katipler de ayni yöntemle seçilir.

(3) Başkanlık Divanı, gündemi uygulamak, görüşmeleri yönetmek, toplantı düzeni­ni sağlamak,, tutanağı düzenlemek, sayım ve dökümü denetlemek ve tasnif sırasında veya sonradan yapılacak iti­razları inceleyip karara bağlamakla görevlidir.

Madde 67. İlçe Kongrelerinde, Başkanlık Divanı’nın oluşumundan sonra, açış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan veya Genel Başkanın bulunmaması halinde Genel Sekreter’e söz verilir. Bu konuşmadan sonra, İlçe Başkanı çalışma raporunu okur.

Madde 68. (1)        Kongrelerde görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır. Bu sıranın düzeltilmesi veya bir konunun gün­deme alınması kongrenin kararına bağlıdır. Ancak çalışma raporu ile kesin hesap raporu görüşülüp karara bağlan­madan seçimlere geçilmez.

(2) Görüşmelerde söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Ancak ilçe Başkam’na, İlçe Yönetim Kurulu üyelerine öncelikle söz verilir.

Madde 69. (1)        Kongre gündemine göre yapılması öngörülen seçimlerde izlenecek yön­tem tüzüğün 26’ncı maddesi uyarınca saptanan usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Kongrenin ve seçimlerin usulüne ait iti­razlar, kongre süresince Başkanlık Divanı’na yapılır ve Divanca karara bağlanır.

(3) Esasa ait itirazlar kongrenin kapan­masından sonraki üç gün içinde gerekçeli olarak Parti Genel Yönetim Kurulu’na yapılır. Parti Genel Yönetim Kurulu bu itirazları engeç dört gün içinde kesin karara bağlar.

Madde 70. Parti Genel Yönetim Kurulu veya İlçe Kongresi üyelerinin beşte birinin yazılı iste­mi ile İlçe Kongresi olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantılarda, toplan­tıyı gerektiren gündemden başka konu görüşüİemez.

Madde 71. Kongre sonunda, Kongreye ait bütün bel­geler ve tutanaklar, Kongre Divan Başkanı tarafından İlçe Başkam’na bir belge ile tes­lim edilir.

BEŞİNCİ KISIM DİSİPLİN KURALLARI

Madde 72. (1) Yasalara, parti tüzüğüne ve yönetmelik­lerine, partinin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranışta bulu­nanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere, ilçe­lerde İlçe Disiplin Kurulları, Genel Merkez’de de Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. Disiplin Kurulları, disiplin işleri dışında, parti tüzüğünün verdiği diğer görevleri de yaparlar.

(2) Disiplin Kurulları ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de katip seçerler.

Madde 73. (1)        ilçe Disiplin Kurulu, İlçe Kongresi’nce seçilen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) İlçe Disiplin Kurulu, ilçe sınırları içinde ikamet eden, ancak diğer üst disiplin kurullarının görev sahasına giren par­tililer dışında kalan bütün partililer hakkında birinci derecede disiplin kararı almaya yetkilidir.

(3) Kurul res’en takibat yapamaz. Ken­disine tüzükte gösterilen yetkili organ­larca iletilen konuları karara bağlar. İlçe Disiplin Kurulu kararlarına karşı taraflar tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Yüksek Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler.

Madde 74. (1)        Yüksek Disiplin Kurulu, Kurultayca seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu, birinci dere­cede aşağıda belirtilen parti üyelerinin disiplin suçlarına bakar:

(a) Parti Meciisi’nin Kurultayca seçilmiş üyeleri ve Merkez Denetçileri;

(b) Milletvekili olmamaları halinde Genel Başkan, Genel Sekreter ve Yadımcıları, Mali İşler Sorumlusu ve Parti Genel Yönetim Kurulu üyeleri;
Yüksek Disiplin Kurulu’nun itiraz üzerine bakacağı işler

Ortak Disiplin Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri

(c) İlçe Yönetim Kurulları’nın başkan ve üyeleri, İlçe Denetçileri ve Belediye Başkanları;

(d) İlçe Disiplin Kurulu üyeleri;

(e) Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri.

(3) Yukarıda (2). fıkranın (a) ve (b) bendlerinde belirtilen kişilerin milletvekili olması halinde disiplin işlemlerine Ortak Disiplin Kurulu bakar.

(4) Yüksek     Disiplin Kurulu,      Parti Meclisi’nce disiplin işlemine gerek görülen üyeler hakkında gerekli disiplin soruş­turmasını yapar ve karara bağlar.

(5) Yüksek Disiplin Kurulu’nun başkan ve üyeleri, kendileri hakkındaki soruştur­ma, müzakere ve kararlara katıla­mazlar. Bu durumda olanların yerine, sadece o işlemlere mahsus olmak üzere, sırayla yedek üye alınır.

Madde 75. Yüksek    Disiplin Kurulu, İlçe Disiplin Kuru Harı’nca verilen ve itiraz yoluyla gelen disiplin kararlarını inceleyerek; aynen onaylayabilir, leyhte veya aleyhte bozabilir veya cezanın kaldırılmasına karar verebilir. Yüksek Disiplin Kurulu’nun itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir. Yüksek Disiplin Kurulu aksine karar vermedikçe, itiraz infazı durdurmaz.

Madde 76. (1)   Ortak Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grup Disiplin Kurulu’ndan oluşur. Bu kurulun baş­kanı, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı’dır. Yüksek Disiplin Kurulu Katibi bu kurulun da katibidir.

(2) Partili milletvekillerinin partiden geçici veya kesin olarak çıkarılmalarını gerek­tiren söz, tutum ve davranışlarından dolayı haklarında disiplin kovuşturması yapmaya ve karar vermeye Ortak Disiplin Kurulu yetkilidir. Bu kurulun vereceği kararlar kesindir.

(3) Diğer disiplin kurullarına ait çalışma usûl ve esasları bu kurul için de geçer- lidir.

Madde 77. (1) Disiplin Kurulları’nın görev süresi kendilerini seçen kongrenin olağan toplantısına kadardır.

(2) İlçe Disiplin Kurulları ile Yüksek Disiplin Kurulu, seçimi müteakip asil üyelerle toplanarak kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçerler. Disiplin kurullarında boşalma olması halinde, en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır.

(3) Partinin Disiplin Kurulu üyeleri, Kurultay, Kongre ve Milletvekilliği dışın­da partinin diğer organ ve kurullarında görev alamazlar. Partiye bir hizmet bağı ile bağlı olamazlar ve partiden her ne suretle olursa olsun gelir sağlaya­mazlar. Tüzüğün 76’ncı maddesinde öngörülenin dışında başka bir Disiplin Kurulu’nda görev alamazlar.

Birinci ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımları, aynı disiplin kurulunda birlikte görev alamazlar, bunlarla ilgili soruştur­ma ve kararlara katılamazlar.

(4) Disiplin Kurulları üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar verir.

Ancak, partiden kesin çıkarma cezası verilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gerekir.

(5) Disiplin Kurulu’nda savunma için gerekli süre, çağrı belgesinin ilgiliye tebliğinden başlayarak 15 gündür. Seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işle­nen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Süresi içinde savunma yap­mayanlar bu hakkını kaybeder. Savunmaya davet, Disiplin Kurulu başkanlığınca yapılır ve uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesini gerektiren fiiller çağrı yazısında açıkça belirtilir.

(6) Disiplin Kurulları kendilerine iletilen işleri, yasa veya parti tüzüğünde belir­tilen istisnalar saklı kalmak üzere, en geç 45 gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar.

(7) Disiplin Kurulları’nca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleri ile birlikte, en geç 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve işlemi ileten kurula da bildirilir.

(8) Disiplin Kurulları, disiplin işlemine neden olan söz, tutum ve davranışların gerçekliğine ve cezayı gerektirip gerek­tirmediğine karar verirken iddia, savun­ma ve delilleri değerlendirmede takdir hakkına sahiptirler.

(9) Disiplin Kurulları’na sevk yetkisine sahip organların bu yoldaki kararları ile disiplin kurullarınca verilen cezalar hakkında partinin kademe kong­relerinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

(10)Disiplin    cezalarını af yetktisi, Parti Meclisi’nin teklifi üzerine münhasıran Kurultay’a aittir.

Madde 78. (1) Bir parti üyesi için disiplin cezası isteme yetkisi, o üyenin sevkedilmesi gereken disiplin kuruluna göre İlçe Yönetim Kurulu’na veya Parti Meclisi’ne aittir. Partili Milletvekilleri için disiplin cezası isteme yetkisi, partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grup Yönetim Kurulu’na aittir. Yetkili Yönetim Kurulu res’en gerekli görmesi halinde veya ihbar ve şikayetleri değerlendirerek şevke yetkilidir.

(2) Disiplin Kurulu’na iletme kararı, iletme yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Yetkili Kurul iletme­ye karar vermeden önce ilgiliyi dinler, gerekli gördüğü inceleme ve araştır­maları yapabilir. İhbar veya şikayet edilen yetkili, kurulun üyesi ise konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katıla­maz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez.

(3) Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu, res’en veya ihbar ve şikayet üzerine, haklarında disiplin soruşturması iste­dikleri kimselerin durumunu belirten gerekçeli bir kararla, yetkili disiplin kuruluna sevkedebilmek üzere İlçe Yönetim Kurulu’na veya Parti Meclisi’ne başvurabilirler. Bu müracaat­lar, şikayet ve deliller gösterilmek suretiyle ve kademeler yoluyla yapılır.

Madde 79. (1) Disiplin cezaları uyarma, kınama, par­tiden veya gruptan geçici veya kesin olarak çıkarma cezalarıdır. Disiplin cezasını gerektiren durumlar şunlardır:

(A) Uyarma Cezası: Parti üyesinin veya kademe görevlilerinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir. Şu durumlarda verilir:

(a) Parti içi birlik ve beraberliği zede­leyici tutum ve davranışlara yönelmek;

(b) Parti kademelerinin ahenk ve işbir­liğini sarsıcı davranışlarda bulun­mak,

(c) Parti içi yazışmalarda kademelere uymamak ve bunu tekrarlamak,

(d) Haklı veya özürü olmadığı halde seçimlerde oy hakkını kullanma­mak,

(e) Partice görev verilmediği halde ken­disini görevli göstermek,

(f) Yetkili organlarca davet edildiği halde özürü olmadan toplantılara katılmamak,

(g) Yetkili parti organlarınca verilen görevleri makul bir sebep göster­meksizin kabul etmemek.

(B) Kınama Cezası: Bu ceza, üyenin, tutum

ve davranışlarından dolayı ayıplan­masıdır. Şu durumlarda verilir;

(a) Parti içinde şahsiyetle uğraşmayı alışkanlık haline getirmek,

(b) Parti organlarının toplantılarında saklı tutulması gereken konulan ve kararları alenen açıklamak,

(c) Herhangi bir kademedeki yöneticilik görevini ihmal etmek,

(d) Partice tutulması gereken defter ve kayıtları yapılan ikazlara rağmen usulüne uygun olarak tutmamak,

(e) Oy pusulalarında tahrifat yapmak veya her ne şekilde olursa olsun seçimlere hile karıştırmak,

(f) Partinin dayanışmasını bozacak, partilileri birbirine düşürecek hareketlerde bulunmak.

(C) Geçici Çıkarma Cezası: Bu ceza belli bir zaman içinde uygulanır ve bu sürenin sonunda yeni karara gerek kalmadan ortadan kalkar. Bu cezayı alan Parti Üyesi, çalışmalarına katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklifte buluna­maz, kendisine hiçbir görev verilemez. Ancak geçici çıkarma cezası almış olmak, üyenin, partinin tüzük, program, diğer mevzuat ile organlarının bağlayıcı kararlarına uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bir Parti Üyesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu’ndan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza., bu üyenin ceza süresince grup­taki çalışmalara katılmamasını gerek­tirir.

Geçici çıkarma cezası şu hallerde ve­rilir:

(a) Her türlü seçimlerde, parti kararı olmadan bağımsız adaylığını koy­mak, diğer partililerin veya bağımsız adayların leyhinde çalışmak ve pro­pagandalarını yapmak veya açık ve gizli olarak partinin adayları aley­hinde çalışmak,

(b) Yasalara, parti program, tüzük ve yönetmelik kurallarına, partinin yetkili organları tarafından verilen kararlara yazı ile muhalefet etmek; bu yolda basında beyanatta bulun­mak,

(c) Partinin gizli karar ve yazılarını her ne sebeple olursa olsun açıklamak,

(d) Partinin her kademedeki yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymayı alışkanlık haline getirme ve iftira, karalama ve küçük düşürücü beyan ve davranışlarda bulunmak,

(e) Partiyi şahsi menfaatine alet etmek, partinin nüfuzunu kötüye kullan­mak,

(f) Parti Genel Başkanı, Parti Meclis Üyeleri, Genel Sekreter ve Yardımcıları, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Merkez Denetçileri, Milletvekilleri ve Bakanlar aleyhine asılsız haber ve dedikodular yaymak,

(g) Yöneticilik görevini ihmal ederek partiyi zarara sokmak,

(h) Partinin yetkili kurullarında görevli iken Parti aleyhine faaliyet gösterip, Partili üyelerin Partiden ayrılmala­rını teşvik etmek ve bu yolda çalış­ma yapmak.

(D) Kesin Çıkarma Cezası: Bu ceza, Milletvekilinin ve/veya Parti üyesinin parti ile ilişkisinin kesilmesidir. Kesin çıkarma cezası alan Milletvekilinin veya Parti üyesinin durumu kaydının bulun­duğu İlçe Yönetim Kurulu’na bildirilir ve kaydı silinir.

Bu ceza şu hallerde verilir:

(1) (a) Herhangi bir nedenle partili sı­fatı ile faaliyetlerinden dolayı hakkında yetkili devlet organlarınca takibat yapılarak suçlu bulunmak,

(b) Yöneticilik veya görevli olarak görevini suistimal ederek, Partinin resmi kayıtlarında tahrifat yapmak veya belgeleri ortadan kaldırmak,

(c) Tüzüğün 4. maddesine aykırı harekette bulunmak,

(d) Diğer bir partinin adaylığını kabul etmek ve bunu açıkça reddet­memek,

(e) Gerek basın yoluyla,, gerekse sözlü olarak Parti Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Parti Meclis Üyeleri, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetçileri, Milletvekilleri ve Bakanlar aleyhine zararlı faaliyetlerde bulunmak,

(2) Bir parti üyesinin aynı suçu tekrarla­ması halinde cezalar her defasında artırılarak verilir. Disiplin cezasını gerektiren durumların öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve olayın meydana geldiği tarihten başlayarak iki yıl sonra disiplin soruşturması yapılamaz.

(3) Partiye mensup Milletvekillerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu üyeliğinden kesin olarak çıkarılması halinde partiden kayıtları silinir.

(4) Parti üyeleri hakkında verilen disiplin cezalan, ilgili üye ve bağlı bulundukları Yönetim Kurulları’na duyurulur ve yazılı bulundukları kütüklere işlenir.

Madde 80. Partiden kesin ve geçici çıkarmayı gerek­tiren durumlarda disiplin cezası verilmesi için iletmeye yetkili Yönetim Kurulu, tedbir niteliğinde olmak üzerde disiplin kuruluna ilettiği üyeyi partideki görevlerinden derhal uzaklaştırabilir. İlgili, tedbir kararının kaldı­rılmasını, iletildiği disiplin kurulundan isteyebilir. Bu istek Disiplin Kurulu’nca yedi gün içinde karara bağlanır.

Madde 81. Disiplin kovuşturmasına başlanması, sa­vunma, disiplin kurullarının toplanma ve çalışma yöntemleri, süreleri ve öteki işlem­ler “Ulusal Birlik Partisi Disiplin Yönet­meliği” ile düzenlenir.

ALTINCI KISIM

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MECLİS GRUBU

Madde 82. (1) Partili Milletvekilleri, partinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu’nu oluşturur.

(2) Partinin Genel Başkanı Milletvekili ise Parti Grubu’nun da başkamdir; Milletvekili değilse Grup Başkanı Genel Sekreter’dir. Genel Sekreter de Milletvekili değilse, Genel Sekreter Yardımcılarından biri, onların da Milletvekili olmamaları halinde; ulusal Birlik Partisi Grubu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve bir yıl için üyeleri arasından bir başkan seçer. Bu durum­da ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu Başkanı Parti Genel Başkam’na bağlı olarak çalışır.

(3) Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu’nun çalışma esas ve usulleri bu tüzükte gösterilen kurallar saklı kalmak koşuluyla Grup İç Yönetmeliği’nde gösterilir. Grup İç Yö­netmeliği, grubu oluşturan Milletvekilleri tarafından hazırlanır. Bu İç Yönetme­liğin Milletvekillerinin salt çoğunluğunca kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan İç Yönetmelik Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na verilir.

Madde 83. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Genel Kurulu her yasama yılı başında, iki grup başkanvekili seçer.

(2) Grup Başkan Vekili seçilmek için, grup üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gereklidir.

(3) Grup Yönetim Kurulu; Grup Başkanı, Genel Sekreter, iki grup başkanvekili ve Meclis Grubu’nun parasal işlerini yürüt­mek amacıyla Meclis Grubu’nun salt çoğunluğuyla seçilen bir saymandan oluşur. Genel Sekreter’in Milletvekili olmaması halinde Genel Sekreter Yardımcılarından biri Grup Yönetim Kurulu Üyesi olur.
Grup Disiplin Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri Grup Üyelerinin uymakla zorunlu olduğu ilkeler

(4) Grup Yönetim Kurulu, Grubun Parti Tüzüğü ve İç Yönetmelik’te yazılı amaçlarına ulaşmalarını ve görevlerini yapmalarını sağlamak yolundaki çalış­malarını düzenleyen karar ve yürütme organıdır.

Madde 84. (1)        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Disiplin Kurulu, Grup Genel Kurulu’nca, her yasama yılı başında kendi üyeleri arasından seçilen üç asil iki yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısını en yaşlı üyenin başkan­lığında yapar ve kendi üyeleri arasın­dan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçer.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu Disiplin Kurulu, Parti Yüksek Disiplin Kurulu ile birlikte Ortak Disiplin Kurulu’nu oluşturur.

(3) Partili Milletvekilleri hakkında disiplin kovuşturmasının şekil, usul ve esasları, kovuşturmayı gerektiren durumlar, di­siplin cezaları ve itiraz biçimi Ulusal Bir­lik Partisi Disiplin Yönetmeliği’nde belir­tilen kurallar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 85. (1)        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu, Parti programını ve seçim bildir­gesini, Kurultay kararları ile bunlar çerçevesinde Parti Meclisi’nce sap­tanan genel politikaları gerçekleştirmek için, gerekli yasama girişimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu İç Yönetmeliği kurallarına göre alacak­ları kararlarla yürütür.

(2) Grup üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis ve Grup çalış­malarında Partili olmanın sorumlu­luğunu öncelikle gözönünde tutarlar ve şu esaslara uyarlar:

(a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu İç Yönetmeliği kural­larına ve Parti Meclis Grubu Genel Kurulu kararlarına uyarlar ve bunları desteklerler;

(b) Geçerli özürleri olmadıkça Meclis Genel Kurulu, Grup ve Komisyon çalışmalarına katılırlar;

(c) Grupça karara bağlanmayan drum- larda Cumhuriyet Meclisindeki ko­nuşmalarında ve oylamalarda ser­besttirler.

Madde 86. Bakanlar Kurulu’na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi’nde güven veya güvensizlik oyu verilmesi veya bir Bakan’a veya Bakanlar Kurulu’na Meclis Grubu’nda güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisi, Grup Genel Kurulu’na aittir.

Madde 87. (1)        Partili Belediye Başkan ve Meclis üyeleri kendi belediye sınırları içeri­sinde bu tüzük kuralları çerçevesinde grup oluştururlar.

(2) Belediye Başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda, bağlayıcı grup kararları alınamaz.

(3) Grup üyeleri, partinin programına, seçim bildirgesine, Kurultay kararlarına ve grup kararlarına uymakla yüküm­lüdürler.

(4) Partili Belediye Başkanları, bağlı bulun­dukları Belediye Meclis Grubu’nun doğal başkanıdırlar.

(5) Belediye Meclis Gruplarfnın çalışma yöntemleri “Ulusal Birlik Partisi Bele­diye Meclis Grupları Yönetmeliği” ile düzenlenir.

YEDİNCİ KISIM
İlçe Kurulu

İlçe Kurulu’nun oluşumu

DANIŞMA VE ARAŞTIRMA KURULLARI

Madde 88. İlçe Kurulu, partinin o ilçedeki çalışmaları ile gelişme imkanlarını ve mahalli hizmet­leri gözden geçirmek, ilçelerdeki parti organları arasındaki uyum ve işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla ve gerek duyuldukça İlçe Başkanları tarafından toplantıya çağrılır. İstişari mahiyette olan bu toplantılarda nisap aranmaz. Toplantıda ortaya çıkan görüş ve temenniler İlçe Yönetim Kurulu’nca, bir rapor halinde Genel Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Madde 89. (1) İlçe Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

(a) İlçenin partili Milletvekilleri ve Bakanları,

(b) İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üye­leri,
(c) İlçe Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri ile İlçe Denetçileri.

(d) İlçeye bağlı Köy veya Mahalle Örgüt Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

(e) İlçenin partili Belediye Başkanları,

(f) İlçe çevresinde ikamet eden partili eski Bakanlar ve Milletvekilleri ile partili eski İlçe Başkanları,

(9) İlçe çevresinde bulunan partili Muhtarlar,

(h) Kongreleri yapılmış ilçeye bağlı Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri.

(i) ilçenin Parti Meclisi Üyeleri,

(2) İlçe Kurulu’nun toplantıya çağrılması, toplantının gündemi ve çalışma yönte­mi, İlçe Yönetim Kurulu’nun hazırlaya­cağı program çerçevesinde yapılır.

Madde 90. Parti Genel Yönetim Kurulu, araştırma ve inceleme yapmak üzere sürekli veya geçi­ci olarak özel konular için Danışma İhtisas Komisyonları oluşturabilir.

Madde 91. (1)        Parti Genel Yönetim Kurulu, aşağıda öngörülen konular hakkında veya gerekli gördüğü başka konularda Parti Genel Başkanlığı’nın görev ve sorum­luluğuna giren konulara yönelik bürolar kurabilir.

(a) Kongre ve Tüzük Bürosu,

(b) Basın-Yayın Bürosu,

(c) Hukuk Bürosu.

(2) Büroların çalışma ve istihdam konuları hakkındaki yetki, Parti Genel Yönetim Kurulu’na aittir.

SEKİZİNCİ KISIM

TEFTİŞ VE DENETİM

Madde 92. (1)        Partinin hesap işlerini, teftiş ve denetlemesini yapmak üzere Merkez ve İlçelerde iki asil ve iki yedek Denetçi bulundurulur.

(2) Merkez Denetçileri’ni Kurultay, İlçe Denetçileri’ni de kendi kongreleri seçer.

(3) Denetçiler, ana yönetim birimi ve yardımcı kolların gelir ve giderlerini sürekli olarak denetler ve görüşlerini ilgili yönetim kuruluna bildirirler.

(4) Merkez Denetçileri,. Kurultay’a İlçe Denetçileri de İlçe Kongreleri’ne bütçe uygulamalarıyla ve kesin hesapla ilgili rapor verirler.

Madde 93. Parti Genel Yönetim Kurulu, parti çalış­malarının yasalara, parti tüzük ve yönet­meliklerine uygunluğunu sağlamak, parti işlerini düzene sokmak, parti çalışmalarını hızlandırmak, daha verimli hale getirmek ve teşkilatı denetlemek amacıyla yeteri kadar parti müfettişi görevlendirebilir. Müfettişlerin çalışmaları yönetmelikle belirlenmiştir.
DOKUZUNCU KISIM

MALİ KURALLAR VE PARTİNİN GELİRLERİ

Madde 94. (1) Ulusal Birlik Partisi’nin gelirleri şun­lardır:

(a) Parti üyelerinden alınan giriş aidatı ile yıllık veya aylık aidat;

(b) Milletvekili aday adaylarından alı­nacak özel aidat; bu aidatın miktarı ve ödeme şekli yönetmelikte göste­rilir.

(c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu kararı uyarınca partili milletvekillerinden alınan aidat;

(d) Parti bayrağı, rozeti ve benzeri satışlardan sağlanacak gelirler, part ¡yayınlarının satış bedelleri, üye kimlik kartlarıyla parti defter, mak­buz ve kağıtlarının sağlanması karşılığı elde edilecek gelirler;

(e) Parti Genel Yönetim Kurulu’nun izniyle düzenlenen balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler;

(f) Partinin düzenlediği piyango gelir­leri;

(g) Parti mal varlığından elde edilen gelirler;

(h) Yasalara göre, Devletçe sağlanan yardımlar,

(i) Parti lokallerinin işletmesinden elde edilen gelirler;

(j) Bağışlar,

(k) Krediler.

(2) Yukarıda (a), (b) ve (c) bendlerinde öngörülen gelirlerin miktar ve ödeme usulü yönetmelikle saptanır.

Madde 95. (1) Partinin Genel Merkezi ile İlçe, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları, sağladıkları gelirleri makbuz karşılığın­da tahsil ederler. Gelir makbuzları, Parti Genel Yönetim Kurulu’nca bastırılır. Örgüt kademelerine gönderilen mak­buzların seri ve sıra numaraları Mali İşler Sorumlusu’nca (Sayman) ayrı bir deftere kaydedilir. Örgüt kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlardan dolayı Parti Genel Yönetim Kurulu’na sorumludurlar.

(2) (a) Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Koçanlarda gelirin sağlan­dığı kimsenin adı, soyadı, adresi ve makbuzu düzenleyen parti görev­lisinin adı, soyadı, partideki görevi ve imzası açıkça gösterilir.

(b) Makbuz dip koçanlarının saklanma süresi beş yıldır.

Parti paralarının muhafazası Bütçe ve Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması Yönetim Kurullarınınsorumluluğu

Madde 96. (1)        Partinin paralan bankada muhafaza edilir. Acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Genel Merkez’de ve İlçelerde bulundurulacak avans miktarı, Parti Genel Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

(2) Partinin bütün harcamaları, parti tüzel kişiliği adına yapılır. Harcamayı yapan kademe de ayrıca gösterilir.

(3) Giderlere ait belgeleri saklama süresi, beş yıldır. Özel yasalarda bu konuyla ilgili kurallar saklıdır.

Madde 97. (1)        Partinin İlçe örgütleri, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderir. Bu bütçe ile aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önce Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisi’nce incelenerek karara bağla­nır. Bütçeler bilanço esasına göre düzenlenir.

(2) Parti Merkez Örgütü’nün kesin hesap­ları Kurultay’da; İlçelerin kesin hesap­ları ise kendi kongrelerinde tüzüğün ilgili kuralları çerçevesinde incelenerek karara bağlanır. Kesin hesabın kong­rece kabulü ile Yönetim Kurulu ibra edilmiş olur.

Madde 98. Her Yönetim Kurulu’nun Başkan ve Üyeleri, kendi kurullarının harcamaların­dan, partinin parasını ve demirdaş eşyaları ile malzemenin muhafazasından ve yerinde kullanılmasından, yasal sorumlu­lukları saklı kalmak koşuluyla partiye karşı şahsen sorumludurlar. Parti Genel Yönetim Kurulu’nun yazılı izni veya yazılı onayı alınmadan diğer parti organlarının üçnücü şahıslarla yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerinden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz. Bu gibi hallerde sorumluluk o hukuki tasarrufu yapan Yönetim Kurulu’nun Başkan ve Üyelerine aittir.

99. Partinin bütün kademelerinde bütçe ve gelir cetvelleri ile kesin hesapların nasıl hazırlanacağı, harcamaların nasıl yapıla­cağı, muhasebe, kayıt defterlerinin nasıl tutulacağı, belgelerin düzenlenmesi ve korunması, sözleşmelerin nasıl yapılacağı gibi hususlar “UBP Mali İşler Yönetme- liği”nde gösterilir.

ONUNCU KISIM

KAYIT VE DEFTERLER

Madde 100. Parti örgütünün her kademesindeki organ aşağıdaki defterleri tutmak zorundadırlar:

(1) Üye Kayıt Defteri,

(2) Karar Defteri,

(3) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

(4) Gelir ve Gider Defteri,
(5) Demirbaş Eşya Defteri.
Üye Kayıt Defteri

Karar Defteri

Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

Gelir ve Gider Defteri

Madde 101. (1) (a) Her kademedeki parti organları

Genel Merkez tarafından hazır­lanan bir üye kayıt defteri tutarlar. Bu defterlere partiye kabul olunan üyeler kaydedilir.

(b) Kayıtlar Köy veya Mahalle esası­na göre yapılır.

(2) Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin bir örneği ilçe ve Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu Başkanlarınca ayrı bir dosyada sak­lanır.

(3) Üye Kayıt Defterlerinin Parti Genel Merkezi’nde nasıl tutulacağı, üye giriş beyannamelerinin saklanması ve şekli yönetmelikle gösterilir.

Madde 102. Karar Defteri ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırası ile içerir. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da içermesi gereken kongre tutanak özetleri, Başkanlık Divanı üyelerince imzalanır.

Madde 103. Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırası ile Evrak Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarında saklanır.

Madde 104. Parti adına elde edilen gelirlerin nereler­den alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı belirtilir.

Madde 105.Demirbaş Eşya Defteri, her kademedeki parti organlarının kullanımına verilen par­tiye ait demirbaş eşyanın türü ve sayısı ile diğer bilgileri içerir.

ONBİRİNCİ KISIM

KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

Madde 106. (1) İlçe Örgütlerinde, partili kadın üyeler­den Kadın Kolları ve partili genç üyelerden Gençlik Kolları kurulur.

(2) Kadın ve Gençlik Kolları, Parti örgütü’ne paralel yardımcı örgüt olarak çalışır.

(3) Kadın ve Gençlik Kolları’nın kuru­luşu, çalışma yöntemleri, ana yöne­tim birimi ile ilişkileri ve denetimleri bu tüzüğe tabi olarak “UBP Kadın ve Gençlik Kolları yönetmeliği” ile düzenlenir.

ONİKİNCİ KISIM

SEÇİMLERE KATILMA VE ADAYLARIN SAPTANMASI

Madde 107.Partinin her kademesindeki organı, Siyasal Partiler Yasası’nda ve bu tüzükte gösterilen koşulları her türlü seçimlerde yerine getirmekle zorunludurlar. Genel veya Mahalli seçimlere bütün yurt çapın­da katılmama kararını ancak Kurultay verebilir. Bir kısım Köy veya Mahalle’de seçime katılmama kararını ise Parti Meclisi verebilir.

Madde 108. (1) Milletvekilliği aday seçimi en az

İlçe’nin İlçe Kongresi’nde seçme ve seçilme hakkına sahip olanların ön seçimi ile yapılır ve ön seçimin nasıl yapılacağı bir yönetmelik ile düzen­lenir.

(2) Genel Başkan’ın Lefkoşa Seçim Bölgesi için 3, Güzelyurt Seçim Bölgesi için 2, Gazimağusa Seçim Bölgesi için 3, Yeniiskele Seçim Bölgesi için 2, Girne Seçim Bölgesi için 2 Kontenjan Adayı gösterme ve sırasını belirleme yetkisi vardır.

(3) Genel Başkan, Milletvekillerinin aday adaylıklarını veto edemez. Ancak Milletvekili dışında aday adayı olmak isteyenlerin adaylık durumu Genel Yönetim Kurulu tarafından tezekkür edilir. Bu hususta Genel Yönetim Kurulu’nunu verdiği karar kesindir.

Madde 109. Belediye Başkan ve Belediye Meclis Üye­likleri ile Muhtar ve İhtiyar Heyeti adayları, Ulusal Birlik Partisi Yerel Seçimler Aday Yönetmeliği’ne uygun olarak saptanır.

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Madde 110. (1) Hükümet kurulmasına, koalisyonlara

katılmaya, partinin kurduğu hükümet­ten veya katıldığı koalisyondan ayrıl­maya karar verme yetkisi Parti Meclisi’ne aittir.

(2) Hükümetten ayrılma kararı alındıktan sonra en geç üç gün içinde partili Bakanlar hükümetten istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar.

Madde 111. (1) Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma

görevini, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkam’na verdiği takdirde, Hükümeti kurmak görevini alan Genel Başkan, Parti Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Grubu’nu top­layarak istişare ettikten sonra Bakanları saptar.

(2) Parti Genel Başkanı’na Başbakanlık görevi verilmediği takdirde ise, Başbakanlık görevi verilmiş olan parti üyesi, parti Genel Başkanı ile birlikte yukarıda belirtilen kurullarla istişarede bulunur. Bu istişareler sırasında hükümete gireceklerle ilgili isim sapta­ması yapılamaz ve bu yönde karar alı­namaz.

Madde 112. Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılması kurultay kararına bağlıdır.

Madde 113. Siyasal Partiler Yasası ile Parti Tüzü­ğünün gerekli gördüğü yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması Parti Meclisi’nin yetkisi içindedir.

Madde 114. Parti tüzüğünde kural bulunmayan durumlarda Siyasal Partiler Yasası’na, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na Parti Meclisi’nin alacağı ilke kararlarına ve Genel Kurallara göre hareket edilir.

Madde 115. Bu tüzük kurallarını yorumlama ve boşluk olması halinde ilke kararı alma yetkisi Parti Meclisi’nindir.

Madde 116. Hangi nedenle olursa olsun, olağan kong­resini yapmamış olan köy veya mahalle veya ilçe örgütü, bir üst kademe dahil üst kongrelere katılamaz.

Madde 117. Partinin kapanmasına karar verme yetki­si, Kurultay’a aittir. Kurultay böyle bir kararı Kurultay’a katılan üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile alabilir. Bu durumda partinin menkul ve gayrimenkul bütün malların tasfiyesi Kurultay kararın­da belirlenir.

Madde 118. Değiştirilmiş şekliyle bu Tüzük 6 Eylül, 1998 tarihinde gerçekleştirilen VI. Olağanüstü Kurultayca kabul edilmiş ve o tarihten başlayarak yürürlüğe girmişti