Son Dakika

    Haber Yok

TARİHÇE PARTİ

TARİHÇE

Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası’nın 70’inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır.

Ulusal Birlik Partisi 11 Ekim 1975′te kurucu Cumhurbaşkanımız Merhum Rauf Raif Denktaş tarafından kurulmuştur.

Partinin Genel Merkezi Lefkoşa’dadır.

Ulusal Birlik Partisi’nin amaçları şunlardır:

(1) Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu- riyeti’nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün­lüğünü sağlamak;

(2) Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurum- larıyla yaşama geçirmek;

(3) Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yol­larla sağlamak;

(4) Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağ­daşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyulanları korumak ve işsizliği önlemek;

(5) Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak;

(6) Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti­ni gerçekleştirmek;

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dünya devletleri ailesinin saygın, güve­nilir, geleceğinden emin, onurlu saygın­lığından hiçbir koşul altında ödün ver­meyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek;

(8) Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle kabul ederek, Türk Ulusu’nun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek ve her konuda bütünleşmek.
(1) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada Atatürk’ün ilke ve devrim- lerinden, onun milliyetçilik anlayışından ve Türk Ulusu’nun tarihi, milli ve mane­vi değerlerinden; çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma aşkından alacağı ilhamla ve demokratik hukuk düzeni içerisinde ulaşılabileceğine inanır. Amaçlarına ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde her türlü dil, din, mez­hep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle yurttaşlar arasında ayırım gözetmeyi reddeder.

(2) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada aşağıdaki Temel İlkeleri gözetir:

(a) Üzerinde yaşadığı toprakları kendine yurt yapmak ve bu topraklar üzerinde özgürce ve insanca yaşamak amacıyla yıllar­ca mücadele eden mukavemetçi ve mücahit halkımızın özgür iradesini egemenliğin tek kaynağı ve gerçek sahibi olarak görmek; demokratik devlet yapısının oluşumunda ve biçimlendiril- mesinde en etkili güç ve en son karar mercii olarak saymak ve saydırmak;

(b) Toplumsal hak ve çıkarların; ulusal, manevi ve kültürel değer­lerin sürekli savunucusu olmak ve onlara, her zaman inançla ve kararlılıkla sahip çıkmak